Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön på TLV ska vara sådan att vi som arbetar här mår bra, har goda förutsättningar att prestera väl i jobbet och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer.

På TLV ska medarbetare inte drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av arbetet. Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet och vi ska ta hänsyn till arbetsmiljöfaktorer i de beslut vi fattar.

En vänlig och öppen kommunikation ska främjas. Arbetsmiljön ska präglas av acceptans för olikheter och ett respektfullt förhållningssätt gentemot varandra. TLV accepterar inte någon form av kränkande särbehandling i organisationen.

Vi ska sträva efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt och vi ska uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av.

På TLV innebär det att: 

 • arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och skyddsombud.
 • vi fördelar arbetsmiljöuppgifter skriftligt så att det blir en tydlighet i var ansvaret för arbetsmiljön ligger.
 • chefer har de resurser, befogenheter och den kompetens de behöver för att kunna arbeta för en god och säker arbetsmiljö.
 • alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna trivas, må bra och prestera väl på jobbet.
 • vi undersöker och riskbedömer regelbundet och vid förändring, såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en trivsam och trygg arbetsplats.
 • vi har ett välfungerande rehabiliteringsarbete.
 • de rutiner som behövs för att kunna uppnå en god arbetsmiljö finns på plats.
 • vi rapporterar och utreder alla tillbud och arbetsskador som inträffar så att vi kan vidta åtgärder.
 • vi håller oss uppdaterade beträffande den lagstiftning och forskning som finns på arbetsmiljöområdet.
 • vi sätter upp arbetsmiljömål och arbetar för att uppnå dessa.
 • vi följer årligen upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Sidinformation


Senast uppdaterad
9 oktober 2023