Logotype. Gå till startsidan

Tillsyn

I tillsynen kontrollerar vi att aktörerna på apoteks- och läkemedelsmarknaderna följer regelverket. Målet är dels att varken skattebetalare eller regioner ska betala för mycket för läkemedel, dels att bidra till konkurrens på lika villkor.

TLV kontrollerar följsamheten till förmånslagen och TLV:s föreskrifter. Dessa reglerar bland annat läkemedelspriser inom högkostnadsskyddet och apotekens skyldighet att byta till läkemedel med lägst pris. Vi ska identifiera och påtala agerande från marknadens aktörer som leder till att läkemedelsförmånen belastas med en merkostnad eller till att konkurrensen snedvrids.

Tillsynsprocessen – en kontinuerlig uppföljning

Vi granskar kontinuerligt försäljningen av receptförskrivna läkemedel på apoteken. Det ger oss information om följsamheten till reglerna vad gäller bland annat följsamheten till utbytesreglerna, följsamheten till reglerna om slutförsäljning av periodens vara samt användningen av så kallade apotekskryss och patientkryss. Vi granskar även att de läkemedelsföretag som bekräftat till TLV tillhandahåller periodens vara hela prisperioden.

Vi tar emot anmälningar

Den som upplever att aktörer inte följer reglerna kan anmäla det till oss. Det kan till exempel röra felaktig försäljning av andra varor än periodens vara, fel priser, eller otillåtna rabatter. Vi utreder och vidtar eventuella åtgärder.

Åtgärder mot aktörer som bryter mot regler

Om vi identifierat en regelavvikelse vidtar vi åtgärder för att den inte ska upprepas. När vi bedömer att avvikelsen får betydande ekonomiska konsekvenser för skattebetalare och regioner och/eller stor inverkan på apoteks- respektive läkemedelsmarknaderna öppnar vi ett tillsynsärende.

En aktör som vi öppnat ett tillsynsärende mot får alltid får möjlighet att yttra sig i ärendet. Genom dialog får vi och aktören en bättre bild av ärendet. Den fortsatta utredningen och handläggningen av tillsynsärendet leder fram till ett tillsynsbeslut, ibland förenat med vite eller sanktionsavgift. Tillsynsbeslut kan överklagas till förvaltningsrätten. Vi publicerar beslut i tillsynsärenden och redogör för överklaganden och domar från allmän förvaltningsdomstol på vår hemsida.

Gå till sidan beslut tillsynsärenden

Förebyggande åtgärder för att öka följsamheten till reglerna

Vi genomför utredningar som övergripande beskriver hur aktörerna på läkemedels- och apoteksmarknaderna agerar. Vi förtydligar även tolkningar av reglerna så att det blir lättare att göra rätt.

Sidinformation


Senast uppdaterad
27 september 2022