Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Apoteksmarknaden

Det finns över 1 400 öppenvårdsapotek i Sverige och branschen domineras av fem apotekskedjor. Förutom apotekskedjorna finns 38 företag med ett eller ett fåtal apotek. Dessutom finns tre e-handelsapotek utan fysiskt butiksnät. Utöver fysiska apotek och distansapotek finns tre dosapotek.

Antal apotek med försäljning, oktober 2009 till maj 2020.

Bilden visar antal apotek med försäljning, oktober 2009 till maj 2020.Förstora bilden

Klicka på bild för att förstora

Not: I figuren redovisas nettoeffekten av apotek som etablerats under perioden samt lagt ner verksamheten. Källa: E-hälsomyndigheten och TLV analys.

Tillgängligheten till läkemedel är god

Sedan omregleringen har fler apotek ett ökat öppethållande och framväxten av e-handel bidragit till en förbättrad tillgänglighet. Antalet apotek är nu knappt 500 fler och apoteken har i större utsträckning öppet under både kvällar och helger. Tillväxten av apotek har varit hög men avstannat på senare år. Flertalet nyetableringar av apotek har skett i storstadsområden. För att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i hela landet finns sedan 2013 ett särskilt bidrag som apotek i glesbygd kan ansöka om.

Apotekens e-handel fortsätter att växa. Samtliga apotekskedjor är etablerade på marknaden och nya rena e-handelsaktörer har etablerat sig, vilket ökar konkurrensen. Den stora tillväxten har tidigare i huvudsak varit för handelsvaror och receptfria varor, men mönstret förändras och även receptförskrivna varor ökar hos aktörer som inte har fysiska apotek. År 2019 omsatte apotekens e-handel knappt 11 procent av den totala apoteksmarknaden vilket motsvarar drygt 5,1 miljarder kronor. Under 2020 e-handeln som en följd av coronapandemin fortsatt att ta marknadsandelar.

E-handelns geografiska spridning fortsätter att öka. Enligt försäljningsstatistik från fyra stora apoteksaktörer är det endast 234 postnummer av totalt 10 595 geografiska postnummerområden som inte uppvisade någon försäljning av receptförskrivna läkemedel under undersökningsperioden (mars till maj 2019). Postnummerområden som täcks av minst två e-handlare uppgår till 95 procent.

Bidrar till kostnadseffektiv läkemedelsanvändning

Den totala försäljningen via öppenvårds- och distansapotek uppgick till cirka 48,2 miljarder kronor 2019. Cirka tre fjärdedelar av försäljningen kommer från receptförskrivna läkemedel. Övrig försäljning utgörs främst av receptfria läkemedel och handelsvaror.

Apoteksmarknadens utveckling 2015 till 2019 samt årlig förändring

Bilden visar ett diagram över apoteksmarknadens utveckling från 2015 till 2019 samt den årliga förändringenFörstora bilden

Klicka på bild för att förstora

Not: Försäljning via öppenvårdsapotek, exklusive dosläkemedel via öppenvårdsapotek. Källa: E-hälsomyndigheten och Sveriges Apoteksförening samt TLV analys.

Periodens vara-systemet ger stora besparingar för det offentliga och för apotekskunderna. Sverige hade under 2020 lägst pris i Europa på läkemedel där det finns generisk konkurrens. Det svenska periodens vara-systemet har bidragit till att läkemedel med konkurrens utgör cirka två tredjedelar av försäljningsvolymen, men endast en fjärdedel av försäljningsvärdet (AUP) 2020.

Bilden visar ett diagram över apoteksmarknadens utveckling 2020Förstora bilden

Klicka på bild för att förstora

Källa: E-hälsomyndigheten och TLV analys.

Handelsmarginalen

Den reglerade handelsmarginalen utgör skillnaden mellan apotekens försäljningspris (AUP) och inköpspris (AIP) för varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Handelsmarginalen ökar med inköpspriset på varan. Det innebär att apoteken får en högre ersättning ju högre varans pris är, upp till taket som är 1 046 kronor per förpackning för de dyraste läkemedlen.

Den reglerade handelsmarginalen till öppenvårdsapoteken för förmånsberättigade läkemedel (smittskyddsläkemedel inkluderat) uppgick till knappt 4,8 miljarder kronor 2019. Till detta kommer handelsmarginalen för dosapoteken, som uppgick till cirka 430 miljoner kronor. Den totala apoteksersättningen för läkemedel inom förmånen uppgick alltså till drygt 5,2 miljarder kronor, en ökning med 4,3 procent jämfört med 2018.

Apotekens handelsmarginal uppdelat på öppenvårdsapotek och dosapotek samt handelsmarginal i procent för öppenvårdsapotek (rullande 12 månader) januari 2015 till september 2020, miljoner kronor.

Bilden visar ett diagram hur handelsmarginalen för öppenvårdsapotek respektive dosapotek utvecklats under perioden 2015 till och med september 2020Förstora bilden

Klicka på bild för att förstora

Figuren visar hur handelsmarginalen för öppenvårdsapotek respektive dosapotek utvecklats under perioden 2015 till och med september 2020. Genomsnittlig handelsmarginal för öppenvårdsapoteken, som andel av det totala försäljningsvärdet, minskar från 16,2 procent 2018 till 16,0 procent 2019. Under perioden rullande 12 månader till september 2020 har handelsmarginalen fortsatt att sjunka till 15,7 procent. Dosapotekens handelsmarginal ökar snabbare, knappt tio procent mot öppenvårdsapotekens två procent. Figur 27 visar handelsmarginalen för rullande 12 månader där den ökade försäljningen under mars 2020 tydligt avspeglas i ökande handelsmarginal.

Sidinformation


Senast uppdaterad
10 januari 2023
Till toppen