Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Apoteksmarknaden

Det finns cirka 1 400 öppenvårdsapotek i Sverige. Apoteksbranschen domineras av fyra apotekskedjor som både har butiksnät och e-handel i olika omfattning. Förutom apotekskedjorna finns 39 fristående apoteksaktörer med ett eller ett fåtal apotek. Därutöver finns de tre renodlade e-handelsaktörer utan fysiska apoteksnät och tre dosapotek.

TLV:s uppdrag

TLV har i uppdrag att skapa förutsättningar för en väl fungerande apoteksmarknad och i det ligger att göra kontinuerliga uppföljningar av marknadens utveckling av bland annat tillgänglighet, service och lönsamhet. 2023 års uppföljning har tre huvudsakliga fokusområden:

  • Det första var TLV:s bedömning att det sammantaget på apoteksmarknaden finns ett ekonomiskt behov mot bakgrund av branschens succesivt minskande lönsamhet, kostnadsökningar, en svag konjunktur och en minskad intjäning från parallellhandel. TLV bedömer därför att handelsmarginalen behöver höjas för att säkerställa en fortsatt fungerande apoteksmarknad och god tillgänglighet till apoteksservice.
  • Det andra fokusområdet i årets uppföljning var att tillväxten i e-handelskanalen avtar. Mellan åren 2020—2021 stod e-handeln för all försäljningstillväxt på apoteksmarknaden. Under 2021 ökade försäljningen i e-handeln med 20 procent samtidigt som försäljningen via fysiska apotek minskade något. Årets uppföljning visar att tillväxten i e-handel under 2022 minskar till 10 procent samtidigt som tillväxten i den fysiska handeln återvänder. E-handels inbromsning kan förklaras med att den tillväxtsskjuts som covid-19-pandemin medförde har avtagit.
  • Det tredje området var att försäljningen av handelsvaror (samlingsnamn för till exempel vitaminer, kosttillskott och skönhetsprodukter) som andel av den totala försäljningen inte ökar. Detta för första gången sen 2016. Tidigare har tillväxten för handelsvaror varit större än försäljningen på apoteksmarknaden i sin helhet. Till skillnad från receptbelagda läkemedel är försäljningen av handelsvaror mer känsliga för förändringar i konjunkturen vilket kan förklara varför försäljningen inte ökar i samma tak som tidigare.

Vad är den reglerade handelsmarginalen?

För en stor del av apotekens omsättning bestämmer TLV både apotekens inköpspriser och försäljningspriser på läkemedel. Skillnaden däremellan är handelsmarginalen som TLV reglerar. Den gäller både för läkemedel och förbrukningsartiklar inom läkemedelsförmånerna. Apoteken har inte möjlighet att sätta sina egna priser för de produkter/varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Handelsmarginalen är den ersättning apoteken får för arbetet med att hantera läkemedel som ges på recept. I det ingår också rådgivningen till kunden och hantera det så kallade generiska utbytet av läkemedel, det vill säga byta till ett likvärdigt läkemedel med lägst pris.

Den totala apoteksersättningen för läkemedel inom förmånen för öppenvårdsapotek och dosapotek uppgick till drygt 5,6 miljarder kronor, en ökning med 5,5 procent eller 290 miljoner kronor jämfört med 2021. Handelsmarginalens bidrag till apotekens totala verksamhet har minskat något över tid.

Genomsnittlig handelsmarginal för öppenvårdsapoteken, exklusive dosapotek, som andel av försäljningsvärdet inom förmån, minskade från 17,5 procent för helåret 2017 till 15,1 procent för helåret 2022. Första halvåret 2023 uppgick handelsmarginalens andel till 14,6 procent.

Förslag till ändring för att stärka apotekens förutsättningar

TLV har inom ramen för uppföljningen av apoteksmarknaden bedömt att det finns ett behov av att öka den reglerade handelsmarginalen från och med 2024. Handelsmarginalen är den ersättning apoteken får för arbetet med att hantera läkemedel som ges på recept.

Vi ser att detta behövs för att säkerställa att det finns förutsättningar för att apoteken att upprätthålla en god apoteksservice. Vid bedömning om handelsmarginalen ligger på en rimlig nivå ser TLV till apotekens kostnader och intäkter för hela verksamheten (det vill säga läkemedel, receptfria läkemedel och handelsvaror), och även hur tillgängligheten till apoteksservice påverkas på sikt. Motiv i korthet:

  • Apotekens kostnader har ökat i större omfattning än intäkterna.
  • Handelsmarginalen behöver nu höjas för att säkerställa att apoteken har rimliga ekonomiska förutsättningar för att kunna fortsätta erbjuda god tillgänglighet till apoteksservice till patienterna – både på kort och lång sikt.
  • Den generella kostnadsökningen i samhället som är en följd av den ökade inflationen och en svagare svensk kronkurs leder till att apotekens kostnader ökar.
  • Eftersom en stor del av apotekens verksamhet har fastställda priser, begränsas möjligheten för apoteken att kompensera kostnadsökningar genom prishöjningar direkt till kund.

Geografisk spridning av apotek

I juni 2023 fanns det cirka 1 400 fysiska öppenvårdsapotek. Vi har sett en kraftig ökning sedan omregleringen med på nästa 500 apotek. Men sedan 2018 har etablering/ökningsfasen avstannat och vi ser en nettominskning av antalet apotek sedan 2021.

Antal apotek med försäljning, oktober 2009 – juni 2023 visas i följande figur.

Not: I figuren redovisas nettoeffekten av apotek som etablerats under perioden samt stängt verksamheten. Stängt är i denna analys likställt med att försäljningen upphört, och är inte kopplat till apotekstillståndet. Källa: E-hälsomyndigheten och TLV analys.Förstora bilden

Klicka på figuren för att förstora.

Not: I figuren redovisas nettoeffekten av apotek som etablerats under perioden samt stängt verksamheten. Stängt är i denna analys likställt med att försäljningen upphört, och är inte kopplat till apotekstillståndet.

Källa: E-hälsomyndigheten och TLV analys.

Det finns en viss koncentration av enbart ett apotek eller en aktör per kommun runt om i landet.

  • I 97 av Sveriges 290 kommuner finns endast ett apotek.
  • I 115 av kommunerna finns en aktör.

Om ett apotek skulle läggas ner i kommun där det endast finns ett apotek försämras tillgängligheten påtagligt.

Antal apotek och aktörer per kommun visas i följande figurer.

Kartbild över Sverige som med färger visar hur många apotek det finns.Förstora bilden

Klicka på bild för att förstora

Källa: TLV analys, maj 2023.

TLV ansvarar för ett glesbygdsbidrag till apotek. Syftet är att skapa förutsättningar för god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i hela landet. Ett 40-tal apotek brukar årligen söka stödet. Målet med det särskilda bidraget för öppenvårdsapoteksservice i glesbygd, som regeringen inrättade 2013, är att upprätthålla god läkemedelsförsörjning i hela landet, det vill säga erbjuda apoteksservice i regioner där de affärsmässiga förutsättningarna att driva verksamhet är begränsade. I följande figur illustreras landets glesbygdsapotek 2023.

Kartbild över Sverige med markerade glesbygdsapotek.Förstora bilden

Klicka på bild för att förstora

Källa: TLV analys, maj 2023.

Försäljningsutveckling

Försäljningen via öppenvårdsapotek, exklusive dosapotek, uppgick totalt till cirka 54,8 miljarder kronor 2022. Receptförskrivna humanläkemedel inom förmån uppgick till cirka 63 procent av totalt marknadsvärde 2022. Det näst största varusegmentet är handelsvaror som svarar för cirka 19 procent av totalen. Övrig försäljning utgörs främst av receptfria läkemedel.

Diagram som visar försäljningssiffror.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Not: Försäljning via öppenvårdsapotek, exklusive dosläkemedel via öppenvårdsapotek.

Källa: E-hälsomyndigheten och Sveriges Apoteksförening samt TLV analys.

I följande figur redovisas först marknadsandelar baserat på antalet omsättning och därefter efter antalet apotek. Den nya sammanslagna aktören, det vill säga Apoteksgruppen och Kronans Apotek, kommer enligt TLV:s bedömning inte att i grunden ändra marknadsförhållandena. De två företagen sammanslagna blir tredje största aktör. Sett till omsättning är Apotek Hjärtat och Apoteket fortfarande de två största aktörerna.

Diagram som visar apotekskedjornas marknadsandel.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Diagram som visar marknadsandel baserat på antal butiker.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Sidinformation


Senast uppdaterad
20 november 2023
Till toppen