TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Apoteksmarknaden

Det finns över 1 400 öppenvårdsapotek i Sverige och branschen domineras av fem apotekskedjor. Förutom apotekskedjorna finns drygt 30 företag med ett eller ett fåtal apotek. Utöver öppenvårdsapotek finns även dos- och distansapotek.

Antal apotek med försäljning, oktober 2009 till maj 2019.

Diagram över antal öppenvårdsapotek

Not: I figuren redovisas nettoeffekten av apotek som etablerats under perioden samt lagt ner verksamheten. Källa: Apoteksinfo, E-hälsomyndigheten och TLV analys.

Tillgängligheten till läkemedel är god

Sedan omregleringen har fler apotek ett ökat öppethållande och framväxten av e-handel bidragit till en förbättrad tillgänglighet. Antalet apotek är nu knappt 500 fler och apoteken har i större utsträckning öppet under både kvällar och helger. Tillväxten av apotek har varit hög men avmattas på senare år. Flertalet nyetableringar av apotek har skett i storstadsområden. För att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i hela landet finns sedan 2013 ett särskilt bidrag som apotek i glesbygd kan ansöka om.

Apotekens e-handel fortsätter att växa. Samtliga apotekskedjor är etablerade på marknaden och nya rena e-handelsaktörer är på väg in, vilket ökar konkurrensen. Den stora tillväxten har tidigare i huvudsak varit för handelsvaror och receptfria varor, men mönstret förändras och även receptförskrivna varor ökar hos aktörer som inte har fysiska apotek. År 2018 omsatte apotekens e-handel 10 procent av den totala apoteksmarknaden vilket motsvarar 4,5 miljarder kronor. Under perioden mars till maj 2019 utgjorde receptförskrivna läkemedel cirka 50 procent av apotekens försäljning och resten av receptfria läkemedel och handelsvaror.

E-handelns geografiska spridning fortsätter att öka. Enligt försäljningsstatistik från fyra stora apoteksaktörer är det endast 234 postnummer av totalt 10 595 geografiska postnummerområden som inte uppvisade någon försäljning av receptförskrivna läkemedel under undersökningsperioden (mars till maj 2019). Postnummerområden som täcks av minst två e-handlare uppgår till 95 procent.

Bidrar till kostnadseffektiv läkemedelsanvändning

Den totala försäljningen via öppenvårds- och distansapotek uppgick till cirka 45,7 miljarder kronor 2018. Cirka tre fjärdedelar av försäljningen kommer från receptförskrivna läkemedel. Övrig försäljning utgörs främst av receptfria läkemedel och handelsvaror.

Apoteksmarknadens utveckling 2009 till 2018 samt årlig förändring

Diagram över apoteksmarknadens utveckling från 2009 till 2016 samt den årliga förändringen

Not: Försäljning via öppenvårdsapotek, exklusive dosläkemedel via öppenvårdsapotek. Källa: E-hälsomyndigheten och Sveriges Apoteksförening samt TLV analys.

Läkemedel inom periodens vara-utbytet står för 65 procent av alla förpackningar som säljs inom förmånerna och knappt 25 procent av försäljningsvärdet (AUP). Utbyte av läkemedel på apotek bidrar till det offentligas behov av kostnadskontroll och att kunder inte ska behöva betala onödigt mycket för sina läkemedel.

Andel Periodens vara 2019

Diagram över andel periodens vara 2019

Not: Försäljning via öppenvårdsapotek. Källa: TLV analys.

Senast uppdaterad 20 maj 2020