Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Generiskt utbyte

Varken patient eller samhälle ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel, det är syftet med generiskt utbyte. Farmaceuter har, liksom förskrivare, en nyckelroll för att skapa trygghet för patienten i samband med bytet.

Varje år subventioneras läkemedel med cirka 40 miljarder kronor. Om vi idag betalade samma pris som gällde när läkemedlen hade patentskydd och inte utsattes för generisk konkurrens, skulle kostnaden vara betydligt högre.

Utbytbara läkemedel är likvärdiga

Läkemedelsverket ansvarar för att bedöma vilka läkemedel som är utbytbara. Utbytbara läkemedel innehåller samma aktiva substans, i samma styrka och har samma beredningsform. De är bedömda som terapeutiskt likvärdiga och har samma medicinska effekt. Samma höga kvalitetskrav ställs på generiska läkemedel som på originalläkemedel. Samtliga läkemedel godkänns av Läkemedelsverket eller EU-kommissionen, innan de får säljas.

Bedömning av bytet i flera led

Förskrivaren gör en medicinsk bedömning om ett generiskt utbyte är lämpligt för patienten. Medicinska skäl till att motsätta sig bytet kan exempelvis vara allergi mot ett hjälpämne i läkemedlet.

På apotek gör den expedierande farmaceuten en bedömning om det aktuella utbytet fungerar utifrån patientens särskilda förutsättningar. Farmaceuten kan motsätta sig utbytet om utformningen av läkemedlet eller utbytet i sig kan innebära en försämrad läkemedelsanvändning eller annan risk för hälsan. Det kan exempelvis handla om möjlighet att dela en tablett vid halverad dos. När förskrivaren eller farmaceuten motsätter sig bytet ingår hela kostnaden i högkostnadsskyddet. Även patienten kan tacka nej till utbytet, men då täcks inte hela kostnaden för läkemedlet av högkostnadsskyddet.

Information ger trygghet

Vissa patienter har en bristande tilltro till generiska läkemedels säkerhet och effekt. Farmaceuter har, liksom förskrivaren, en nyckelroll och ett ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Det görs bland annat genom att säkerställa ett patientsäkert generiskt utbyte. Den information
farmaceuten ger patienten vid utbytet kan ha stor inverkan på patientens följsamhet till ordination och bidra väsentligt till att patienten känner sig trygg. Med en bra dialog med samstämmig information om bytet genom hela vårdkedjan går det att förebygga oro, missförstånd och oklarheter kring generiskt utbyte.

Ladda ner informationen på denna sida som ett faktablad

Sidinformation


Senast uppdaterad
3 november 2023