Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att Aloxi inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Aloxi (palonosetron), kapsel för förebyggande av illamående och kräkningar i samband med kemoterapi kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget har inte med tillräcklig tillförlitlighet visat hur effekten av Aloxi, kapsel, förhåller sig till jämförelsealternativet ondansetron. Det går därför inte att, utifrån det underlag TLV haft att ta ställning till, avgöra ifall Aloxi, kapsel, är ett kostnadseffektivt alternativ till nuvarande pris.

Illamående och kräkningar är biverkningar som patienter som får kemoterapi ofta drabbas av. Dessa biverkningar kan vara påfrestande för patienterna och i värsta fall leda till en sämre följsamhet till kemoterapibehandlingen. För att förebygga biverkningarna används serotonin (5-HT3)-receptorantagonister i kombination med kortikosteroider, som standardbehandling.

Det finns idag tre substanser och ett sextiotal preparat, inom förmånerna, som verkar som 5-HT3-receptorantagonister. Den substans som används mest och som har lägst kostnad per behandling är ondansetron. Företaget har jämfört behandling med Aloxi, kapsel, med behandling med ondansetron, både med avseende på effekt och i sin hälsoekonomiska analys. Då det saknas studiedata där både dosering och doseringsstrategi skett i enlighet med etablerad behandlingspraxis kan inte några konklusiva slutsatser dras vad gäller patientnyttan och kostnader som påverkas av livskvaliteten. Det går därför inte utifrån det underlag TLV har haft att ta ställning till att avgöra ifall Aloxi, kapsel, är ett kostnadseffektivt alternativ till nuvarande pris.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Aloxi, kapsel, inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 5 december 2013.

Sidinformation


Publicerad
12 december 2013