Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Mysimba ingår inte i högkostnadsskyddet

Mysimba (naltrexon och bupropion), avsett för vikthantering hos vuxna patienter med fetma eller med övervikt och följdsjukdomar, ingår inte i högkostnadsskyddet.

Övervikt och fetma innebär en ökad risk att drabbas av följdsjukdomar, sämre livskvalitet och död. Exempel på följdsjukdomar är diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdom, ledsjukdom och cancer. Riskerna stiger med ökande grad av övervikt och fetma. För patienter med övervikt (kroppsmasseindex, BMI, på 27 eller över) eller fetma (BMI på 30 eller över) utan samsjuklighet bedöms svårighetsgraden vara låg. För patienter med fetma och samsjuklighet bedöms svårighetsgraden vara medelhög.

För den största patientgruppen bedömer TLV att orlistat, som redan ingår i högkostnadsskyddet, är relevant jämförelsealternativ. Eftersom företaget inte har visat en bättre effekt av Mysimba jämfört med orlistat utgår TLV från att effekten av Mysimba och orlistat är jämförbar. TLV konstaterar att läkemedelskostnaden för behandling med Mysimba är högre än för orlistat.

Det finns även en mindre patientgrupp som har avslutat behandling med orlistat, eftersom de inte fått tillräcklig effekt av läkemedlet eller på grund av biverkningar. För dessa patienter bedömer TLV att rådgivning om kost och motion utan läkemedelsbehandling är relevant jämförelsealternativ. Effekten på viktnedgång av Mysimba bedöms vara måttlig för denna patientgrupp men varierar stort mellan individer. Biverkningar i form av illamående, kräkningar, yrsel och huvudvärk är mycket vanliga. Det saknas studier som visar att effekten på viktnedgång av Mysimba håller i sig efter avslutad behandling. TLV bedömer att det råder stor osäkerhet kring hur lång tid det tar innan patienterna återgår till ursprungsvikten efter avslutad behandling med Mysimba, vilket har stor påverkan på resultatet av den hälsoekonomiska analysen.

Företaget har föreslagit att Mysimba ska subventioneras med en begränsning enbart till patienter som tidigare fått orlistat men som avslutat denna behandling och som antingen har BMI över 35 eller BMI över 28 och diabetes typ 2. TLV bedömer att det finns stor osäkerhet kring om den föreslagna subventionsbegränsningen kommer att följas så att rätt patienter kommer att få behandling inom högkostnadsskyddet.

Sammantaget bedömer TLV att kostnaden för användning med Mysimba inte är rimlig i relation till den nytta som behandlingen ger.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Mysimba inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
25 november 2019