Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Verquvo ingår inte i högkostnadsskyddet

Verquvo (vericiguat) är avsett för behandling av hjärtsvikt med kroniskt nedsatt pumpförmåga (ejektionsfraktion). Läkemedlet ges till patienter som har stabiliserats efter att de genomgått en period där de försämrats i sin sjukdom och där läkemedelsbehandling i injektionsform har krävts. Företaget har inte visat att kostnaden för Verquvo är rimlig.

Vid hjärtsvikt förmår hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Tillståndet kan ha olika bakomliggande orsaker men utvecklas oftast gradvis och kan ha funnits länge innan tydliga symtom uppkommer. Det finns också tillstånd där hjärtsvikt uppkommer akut, som till exempel efter en hjärtinfarkt. Hjärtsvikt drabbar cirka två procent av befolkningen. Hos personer över 80 år är förekomsten cirka tio procent. Kronisk symtomatisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion är ett vanligt tillstånd med hög dödlighet, vilken kan minskas med rätt behandling.

Nyligen publicerades uppdaterade behandlingsrekommendationer för hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion av Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer (LOK) i samråd med Nationellt programområde hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt dessa utgörs basbehandling vid hjärtsvikt av betablockerare, RAAS-blockad, mineralreceptorantagonist och SGLT2-hämmare.

Verquvo har studerats som tillägg till betablockerare, RAAS-blockad och mineralreceptorantagonist. SGLT2-hämmare användes av tre procent av studiedeltagarna. Eftersom en så liten andel av Verquvos studiedeltagare behandlades med SGLT2-hämmare, och att de därmed inte har aktuell basbehandling enligt svenska riktlinjer, kan resultaten inte antas vara representativa för svenska förhållanden. Endast studieresultaten kan därför inte ligga till grund för en representativ hälsoekonomisk bedömning av användningsområdet som företaget ansökt om subvention för. Därmed kan TLV inte fastställa hur kostnaden av Verquvo förhåller sig till nyttan.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Verquvo inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
11 april 2022