Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Translarna ingår inte i högkostnadsskyddet

Från och med den 1 juli 2022 ingår inte Translarna (ataluren) för behandling av Duchennes muskeldystrofi i högkostnadsskyddet. Läkemedlet har visat sig ha sämre effekt än vad som antogs när det tidsbegränsade beslutet om subvention fattades våren 2019.

Duchennes muskeldystrofi är en sällsynt sjukdom som karaktäriseras av tilltagande muskelsvaghet och tidig förlust av gångförmågan. Sjukdomen är fortskridande och patienterna får med tiden behov av rullstol och andningshjälp. Duchennes muskeldystrofi leder till för tidig död. TLV bedömer att sjukdomens svårighetsgrad är mycket hög.

Translarna innehåller den aktiva substansen ataluren och används för behandling av Duchennes muskeldystrofi, som orsakas av en så kallad nonsensmutation i dystrofingenen (nmDMD). Translarna är godkänt för behandling av patienter från och med två års ålder och fram till dess att patienterna förlorar gångförmågan.

TLV beslutade i april 2019 att Translarna skulle ingå i högkostnadsskyddet för det godkända användningsområdet. Med hänsyn till de mycket stora osäkerheter som då fanns kring effekten av Translarna tidsbegränsades subventionsbeslutet till den 30 juni 2022. Beslutet innebar även att särskilda villkor skulle uppfyllas inom en viss tidsperiod, bland annat att företaget skulle komma in med ytterligare data som styrker behandlingseffekten av Translarna.

Ett tidsbegränsat beslut innebär att beslutet upphör att gälla vid en viss tidpunkt. Med anledning av detta har företaget ansökt om att Translarna ska ingå i högkostnadsskyddet även efter den 30 juni 2022.

När TLV tidigare utvärderade Translarna antogs att behandlingen ledde till att tiden till att patienten förlorade gångförmåga fördröjdes med 7,1 år. De nya studier som publicerats efter senaste beslutstillfället visar att fördröjningen av förlorad gångförmåga är kortare än så. Utifrån den data som finns tillgänglig nu bedömer TLV att behandling med Translarna kan leda till att förlust av gångförmågan fördröjs med 3,5 år.

Inom ramen för ärendet 2019 enades företaget och regionerna om att teckna en sidoöverenskommelse som medförde att kostnaden för att använda Translarna minskade. Denna sidoöverenskommelse upphörde den 30 april 2022 och ingen ny sidoöverenskommelse som sänker kostnaderna för behandlingen har tecknats. Behandlingskostnaden för Translarna är därför högre nu än den var vid beslutstillfället 2019.

På grund av att behandlingseffekten antas vara sämre och att behandlingskostnaden nu är högre, blir kostnaden för behandling med Translarna i förhållande till nyttan mycket högre än vad den tidigare bedömts vara. Kostnaden för att använda Translarna är nu betydligt högre än den nivå som TLV kan acceptera, även vid sällsynta sjukdomar med mycket hög svårighetsgrad som Duchennes muskeldystrofi.

Mot denna bakgrund avslår TLV företagets ansökan om att Translarna ska ingå i högkostnadsskyddet även efter den 30 juni 2022. Från och med den 1 juli 2022 kommer Translarna därmed inte längre att ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
16 juni 2022