Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Buvidal ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Buvidal, som används av patienter med opioidberoende, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention.

Buvidal innehåller buprenorfin som kan minska drogbehovet hos patienter som är beroende av opioider. Läkemedlet ges under huden med en spruta i form av en depåberedning en gång i veckan eller en gång i månaden.

Beroende av opioider är en allvarlig kronisk sjukdom med hög risk för återfall i missbruk trots läkemedelsbehandling. Sjukdomen påverkar alla delar av en patients liv och patienter med opioidberoende har en förhöjd risk att avlida till följd av överdos.

Patienter aktuella för behandling med Buvidal behandlas idag framförallt med olika läkemedel som innehåller det verksamma ämnet buprenorfin. TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ är sublingualt buprenorfin. Sublingualt buprenorfin är tabletter som läggs under tungan där de smälter.

Buvidal har i en klinisk studie visat sig ha en minst lika bra effekt som sublingualt buprenorfin/naloxon och liknande biverkningar. TLV anser att sublingualt buprenorfin/naloxon och sublingualt buprenorfin har en jämförbar effekt eftersom de innehåller samma verksamma substans. TLV bedömer därmed att Buvidal och jämförelsealternativet sublingualt buprenorfin har en jämförbar effekt.

Buvidal skulle kunna bidra till ett minskat läkemedelsläckage av sublingualt buprenorfin i samhället. Läkemedelsläckage innebär att patienten ger bort, säljer eller byter bort läkemedlet.

TLV har tagit fram hälsoekonomiska beräkningar som jämför kostnaden för användning av Buvidal med kostnaden för användning av sublingualt buprenorfin. I dessa beräkningar inkluderas endast kostnader för läkemedelsanvändning och vårdbesök.

I TLV:s beräkningar antas färre vårdbesök för läkemedelsadministrering av Buvidal jämfört med sublingualt buprenorfin vid behandlingsstart och när patienter återfaller i opioidmissbruk.

Patienter som är välfungerande på sublingualt buprenorfin, kan administrera läkemedlet själva. För dessa patienter bedöms inte kostnaden för användning av Buvidal som rimlig, eftersom Buvidal har en högre läkemedelskostnad än sublingualt buprenorfin. TLV anser därför att det finns skäl att begränsa subventionen.

Det föreligger osäkerheter i de hälsoekonomiska beräkningarna och de antaganden som görs om antal vårdbesök vid behandling med Buvidal respektive sublingualt buprenorfin.

Begränsningen innebär

Den begränsande subventionen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter där sublingual läkemedelsbehandling inte är lämplig eller har gett avsedd effekt.

Patienter som är aktuella för Buvidal med en begränsning, antas i högre grad återfalla i missbruk. För dessa patienter är Buvidal ett särskilt angeläget behandlingsalternativ som dessutom kan bidra till att minska behovet av vårdkontakter

Sammantaget bedömer TLV att kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen och sjukdomens svårighetsgrad för den begränsade patientgruppen.

Beslutet gäller från och med den 15 maj 2020.

Sidinformation


Publicerad
19 maj 2020