Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Rybelsus ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Rybelsus (semaglutid) är en så kallad GLP-1-receptoragonist som är avsedd för behandling av typ-2 diabetes hos vuxna, antingen som enda läkemedel mot typ 2-diabetes när behandling med metformin är olämpligt, eller i kombination med andra läkemedel för typ 2-diabetes. Rybelsus ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention sedan 28 augusti 2020. Begränsningen innebär att Rybelsus endast subventioneras när patienten först har provat behandling med metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.

Typ-2 diabetes innebär en kroniskt förhöjd nivå av blodsockret. Sjukdomen orsakas av att kroppen har nedsatt förmåga att bilda insulin, eller att kroppens känslighet för insulin är nedsatt. Typ-2 diabetes kan på sikt ge upphov till skador i blodkärlen och nervsystemet, nedsatt njurfunktion och hjärt-kärlsjukdom.

Rybelsus är det första läkemedlet i denna läkemedelsklass som ges som en tablett. De som finns sedan tidigare ges som injektioner under huden. Liksom övriga GLP-1-receptoragonister verkar Rybelsus bland annat genom att påverka kroppens glukosreglering och aptiten, vilket sänker blodsockernivån och leder till viktnedgång. Rybelsus minskar även risken för dödlighet på grund av hjärt- och kärlsjukdom.
TLV bedömer att Ozempic, som innehåller samma verksamma substans (semaglutid), men ges som en injektion under huden, är relevant jämförelsealternativ.

Det saknas direkt jämförande studier mellan Rybelsus och Ozempic. Läkemedelsföretaget har istället lämnat in flera indirekta jämförelser. Både Rybelsus och Ozempic kan ges i två olika underhållsdoser. I de indirekta jämförelserna fanns det inga statistiskt signifikanta skillnader när den lägre dosen av Rybelsus jämförs med den lägre dosen av Ozempic avseende förändring av blodsockernivån (mätt med markören HbA1c) och viktnedgång. Detsamma gäller när den högre dosen för respektive läkemedel jämförs.

TLV bedömer att Rybelsus och Ozempic har jämförbar klinisk effekt när de doseras i enlighet med rekommendationerna i respektive produktresumé.

En jämförelse av läkemedelskostnaden per dag vid dessa doseringar visar att kostnaden för behandling med Rybelsus är i nivå med eller något lägre än kostnaden för Ozempic. Eftersom kostnaden för Rybelsus är densamma oberoende av vilken dos som används spelar det ingen roll för läkemedelskostnaden ifall en större andel av patienterna skulle behandlas med den högre underhållsdosen av Rybelsus.

Sidinformation


Publicerad
28 augusti 2020