Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Asmoken ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Asmoken (cytisin) är avsett för rökstopp och minskning av nikotinbegär hos rökare som är villiga att sluta röka. Målet med behandling med Asmoken är permanent stopp av användning av produkter som innehåller nikotin. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras då läkemedelsbehandling ges i kombination med motiverande stöd.

Tobaksrökning har en betydande hälsopåverkan på både kort och lång sikt. På kort sikt påverkar tobaksrökning individens dagliga hälsa bland annat genom försämrad kondition och nedsatt immunförsvar. Över tid ökar tobaksrökning även risken för att drabbas av allvarliga sjukdomar inklusive hjärt-kärlsjukdom, cancer och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Varje år orsakar rökning cirka 12 000–14 000 dödsfall i Sverige och därtill beräknas närmare 500 personer per år avlida till följd av passiv rökning.

Asmoken innehåller cytisin som binder till nikotinerga receptorer. Cytisin minskar sannolikt abstinensbesvär vid rökavvänjning genom en måttlig ökning av dopaminnivåerna i hjärnan.

TLV bedömer att Zyban (bupropion) är det relevanta jämförelsealternativet till Asmoken. Vidare bedömer TLV, baserat på det underlag som företaget har inkommit med, att det är rimligt att utgå från jämförbar effekt mellan Zyban och Asmoken.

TLV utgår från en kostnadsjämförelse som visar att läkemedelskostnaden för Asmoken är densamma som läkemedelskostnaden för Zyban. TLV bedömer därför att kostnaden för Asmoken är rimlig i förhållande till nyttan för behandling av den utvärderade patientgruppen.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Asmoken subventioneras då läkemedelsbehandling ges i kombination med motiverande stöd.

På grund av en IT-attack var flera av TLV:s digitala tjänster och system otillgängliga när detta beslut meddelades. Tidpunkten för när beslutet ska börja tillämpas på apoteken har därför behövt skjutas fram. Beslutet tillämpas på apoteken tidigast från och med den 6 februari 2024 eller så snart det går därefter.

Sidinformation


Publicerad
30 januari 2024