Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Talzenna ingår i högkostnadsskyddet för ytterligare en patientgrupp

Talzenna (talazoparib) ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet vid bröstcancer. Nu subventioneras Talzenna vid ytterligare ett användningsområde med begränsning. Begräsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet i kombination med enzalutamid för patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) med BRCA1/2-muterad, där kemoterapi (cytostatika) inte är ett lämpligt alternativ. I samband med ansökan har TLV beslutat att ompröva tidigare subventionsbegränsning.

Prostatacancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män i Sverige. De flesta som dör i prostatacancer har metastaserad prostatacancer. Metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC), är cancer som har spridit sig utanför prostatan och för vilken hormonell behandling inte är effektiv (kastrationsresistent). Sjukdomen anses för närvarande vara obotlig. Män med mutation i genen BRCA1 ger måttligt förhöjd risk för prostatacancer medan mutation i BRCA2 medför cirka tre gångers förhöjd risk för prostatacancer. TLV bedömer att mCRPC har mycket hög svårighetsgrad, då tillståndet saknar bot och leder till kortare förväntad livslängd med försämrad livskvalitet.

Talzenna innehåller den aktiva substansen talazoparib som tillhör läkemedelsgruppen PARP-hämmare och är involverad i processer som bidrar till att cancerceller dör. I studier har Talzenna visat god effekt på patienter med mCRPC med BRCA-mutation (BRCAm).

TLV har tidigare bedömt att Lynparza i kombination med abirateron och prednison eller prednisolon är ett kostnadseffektivt alternativ för den aktuella patientpopulationen. TLV har även bedömt att abirateron och enzalutamid är två jämförbara behandlingsalternativ. TLV gör därmed bedömningen att Lynparza i kombination med abirateron och prednison eller prednisolon utgör det relevanta jämförelsealternativet till Talzenna i kombination med enzalutmaid eftersom den avser behandla samma patientpopulation som Lynparza är subventionerad för.

TLV bedömer att Talzenna i kombination med enzalutamid har en jämförbar effekt med Lynparza i kombination med abirateron och prednison eller prednisolon för mCRPC patienter för vilka kemoterapi inte är ett lämpligt alternativ.

Eftersom den kliniska effekten antas vara jämförbar har TLV, i likhet med företaget, utgått från en kostnadsjämförelse som endast inkluderar läkemedelskostnader. Resultatet i TLV:s kostnadsjämförelse visar att kostnaden för behandling med Talzenna i kombination med Xtandi är lägre än den för Lynparza i kombination med abirateron och prednisolon när hänsyn är tagen till den befintliga sidoöverenskommelsen för Talzenna.

Mot bakgrund av detta bedömer TLV att kostnaden för behandling med Talzenna i kombination med enzalutamid är rimlig i förhållande till nyttan för behandling av patienter med mCRPC som har BRCA 1/2 mutation där kemoterapi inte är ett lämpligt alternativ.

Med hänsyn till tidigare beslut för Talzenna subventioneras därmed Talzenna för:

  • Talzenna i kombination med enzalutamid subventioneras endast för patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) med BRCA1/2-muterad, där kemoterapi inte är ett lämpligt alternativ.
  • Talzenna subventioneras vid HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer för patienter med medfödd BRCA1/2-mutation som inte är lämpliga för behandling med platinumbaserad kemoterapi.

Beslutet gäller från och med den 20 april 2024.

Sidinformation


Publicerad
22 april 2024