Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tasigna i styrkan 150 mg ingår i högkostnadsskyddet med villkor

Tasigna, i styrkan 150 mg, för behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad Philadelphiakromosompositiv kronisk myeloisk leukemi (KML) i kronisk fas ingår i högkostnadsskyddet med villkor från och med den 8 oktober 2011.

Tasigna i styrkan 200 mg ingår redan i läkemedelsförmånerna med en begränsad subvention till behandling av vuxna med Philadelphiakromosompositiv KML i kronisk och accelererad fas, med resistens eller intolerans mot tidigare behandling där Glivec ingår.

KML är en blodcancersjukdom där blodets vita blodkroppar drabbas. Tasigna är en tyrosinkinashämmare som verkar genom att blockera BCR/ABL proteinet som ger upphov till cellens canceregenskaper.

Tasigna har i ENESTnd-studien visat bättre effekt jämfört med Glivec för patienter som behandlats i upp till 24 månader. Om Tasignas effekt och dosering jämfört med Glivec över tid skulle skilja sig från uppskattningen i den hälsoekonomiska modellen så innebär det att kostnadseffektiviteten för läkemedlet skulle bli en annan.

Med anledning av detta ingår Tasigna i styrkan 150 mg i högkostnadsskyddet med följande uppföljningsvillkor:

Företaget ska senast den 1 november 2014 inkomma till TLV med en sammanställning av de då tillgängliga resultaten från ENESTnd-studien. Företaget ska också redovisa hur läkemedlet doseras i klinisk praxis. Resultaten ska jämföras med de antaganden om klinisk effekt och dosering som gjorts i denna ansökan.

Beslutet gäller från och med den 8 oktober 2011.

Sidinformation


Publicerad
12 oktober 2011