Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vargatef ingår i högkostnadsskyddet

Vargatef (nintedanib) som är avsett att användas i kombination med cellgift vid icke småcellig lungcancer (NSCLC) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 22 maj 2015.

TLV bedömer att det finns flera relevanta jämförelsealternativ till kombinationen Vargatef och docetaxel:

  • pemetrexed,
  • erlotinib, respektive 
  • docetaxel i monoterapi

TLV bedömer svårighetsgraden som hög då tillståndet är obotligt och leder till döden. Behandling med andra linjens cellgifter är palliativ och syftar till att lindra symptom och förlänga livet.

Osäkerheten i resultaten anses som låg till medelhög beroende på jämförelse och beror främst på de indirekta jämförelserna.

Trots osäkerheten i underlaget, men med hänsyn tagen till sjukdomens svårighetsgrad anser TLV att det pris företaget begär framstår som rimligt från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska perspektiv.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Vargatef ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 22 maj 2015.

Sidinformation


Publicerad
27 maj 2015