Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Orgovyx ingår i högkostnadsskyddet

Orgovyx (relugolix) ingår i högkostnadsskyddet för vuxna patienter med avancerad, hormonkänslig prostatacancer.

Prostatacancer är med omkring 10 000 nya fall per år den vanligaste cancerformen i Sverige. Aktuella för behandling med Orgovyx är patienter med avancerad prostatacancer som behöver hormonell behandling med så kallad androgen deprivationsterapi (ADT). ADT kan ges antingen genom läkemedel som blockerar effekten av androgen eller genom kemisk/kirurgisk kastration. Orgovyx ges som en tablett och innehåller den aktiva substansen relugolix som är en typ av kastrationsbehandling.

TLV bedömer svårighetsgraden för avancerad hormonkänslig prostatacancer som hög. En majoritet av de patienter som är aktuella för behandling med Orgovyx uppvisar initialt inga metastaser, men en andel riskerar på sikt att utveckla metastaserad sjukdom som är ett allvarligt tillstånd med kraftigt förkortad livslängd och försämrad livskvalitet.

TLV bedömer att Leuprorelin Sandoz Implantat utgör relevant jämförelsealternativ till Orgovyx där Orgovyx visar signifikant bättre effekt när det gäller sänkning av serumnivåerna av testosteron jämfört med jämförelsealternativet.

I den kliniska studien med Orgovyx noterades även mindre förekomst av allvarliga hjärt-kärlhändelser med detta läkemedel rapporterade som biverkningar. Det råder dock stora osäkerheter kring tolkningen av dessa resultat men samtidigt bedömer TLV, i enligt med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, att viss riskminskning med Orgovyx avseende allvarliga hjärt-kärlhändelser inte kan uteslutas. TLV justerar däremot några av företagets antaganden kring storleken på denna fördel.

TLV:s hälsoekonomiska analys visar att kostnaden för användning av Orgovyx inte överstiger den kostnad som TLV bedömer som rimlig för att behandla tillstånd med hög svårighetsgrad. Mot denna bakgrund beslutar TLV att Orgovyx ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling av vuxna med hormonkänslig avancerad prostatacancer.

Beslutet gäller från och med den 20 oktober 2023.

Sidinformation


Publicerad
20 oktober 2023