Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Byettas uppföljningsvillkor uppfyllt

Vi finner att uppföljningsvillkoret för Byetta är uppfyllt. Dock kvarstår frågetecken kring användningen som tilläggsbehandling till insulin och de effekter som läkemedlet ger och vi anser därför att subventionen för Byetta bör omprövas.

Byetta (exenatid) är ett diabetesläkemedel och verkar genom bindning till GLP-1 receptorn. Läkemedlet inkluderades i läkemedelsförmånerna i mitten av 2007. Läkemedel med snarlik verkningsmekanism har därefter inkluderats i förmånerna baserat på prisjämförelser med Byetta. I dagsläget är Byetta och liknande läkemedel subventionerade som andrahandsalternativ.

Företaget som säljer Byetta har rapporterat hur vissa av de antaganden som gjordes när pris sattes för läkemedlet stämmer överens med information som framkommit sedan dess. Under handläggningen av ärendet har BMS/AstraZeneca övertagit läkemedlet från Eli Lilly. Det är dock Eli Lilly som har genomfört uppföljningen.

Företaget bedöms ha visat att behandling med exenatid leder till minskad vikt jämfört med behandling med insulin. Avbrytande av behandling leder dock till att denna skillnad försvinner. Företaget har inte visat att behandling med Byetta ökar livskvaliteten mer än andra behandlingsalternativ.

Byetta används idag vid minst en tredjedel av nyinsättningarna som tilläggsbehandling till insulin, en användning som inte analyserades vid subventionstillfället. Det finns en kvarstående stor osäkerhet vid vilken användning och vilket pris Byetta är ett kostnadseffektivt läkemedel.

Vi finner att uppföljningsvillkoret för Byetta är uppfyllt. Med bakgrund av den kvarstående osäkerheten framstår det som att subventionen för Byetta bör omprövas. Detta gäller även övriga läkemedel inom samma klass.

Sidinformation


Publicerad
21 augusti 2013