Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Översyn av handelsmarginalen 2012

Vi har genomfört vår första översyn av den svenska apoteksmarknaden. Vi har fått över 300 nya apotek, längre öppettider och en mångfald av aktörer. Samtidigt har inte försäljningen av receptbelagda läkemedel ökat – det är fler apotek som delar på den ersättning staten betalar ut. Trots detta uppvisar de flesta apotek ett positivt resultat. Därför finns det ingen anledning att ändra nivån på apotekens handelsmarginal.

Under 2011 och 2012 har vi granskat nivån på apotekens handelsmarginal. Handelsmarginalen är den ersättning som apotek får för att hantera läkemedel och andra varor som ingår i högkostnadsskyddet. Syftet är att ge apotekskunderna tillgång till receptbelagda läkemedel och god service på apotek till så låg kostnad som möjligt för skattebetalaren och samhället.

Avsikten med översynen av apotekens handelsmarginal har varit att ta reda på om nivån på den statliga ersättningen till apoteken har lett till att målen för reformen har infriats. Vi har utfört översynen i samråd med berörda.

Apotekens handelsmarginal höjdes 2009

För att stimulera marknaden inför omregleringen uppskattade vi att apotekens samlade förtjänst på det receptbelagda sortimentet behövde höjas från cirka 16 procent till 18 procent. Sammanlagt uppgår därför apotekens handelsmarginal till drygt 4 miljarder kronor. Apoteken gavs också möjlighet att tjäna extra pengar på handeln med så kallade parallellimporterade läkemedel när det inte finns generisk konkurrens.

De flesta apotek uppvisar positiva resultat

Sedan vi höjde handelsmarginalen har antalet apotek blivit över 30 procent fler och i genomsnitt har varje apotek öppet tio timmar längre per vecka. Vi har också fått en mångfald av aktörer på den nya marknaden.

Samtidigt har försäljningen av receptbelagda läkemedel inte ökat – fler apotek delar på den ersättning staten betalar ut. Trots detta uppvisar de flesta apotek positiva resultat. Därmed finns ingen anledning att i nuläget justera nivån på handelsmarginalen. Den extra ersättning som apoteken fick i samband med omregleringen har dock blivit något lägre än beräknat. Därför blir det vissa ändringar för hur handelsmarginalen betalas ut.

Särskilda förutsättningar för vissa apotek i glesbygd och småaktörer

Vi har identifierat två typer av apotek som har särskilda förutsättningar: småaktörer och vissa apotek i glesbygd.

En del småföretag har svårt att vara konkurrenskraftiga. Det beror på att de inte kan dra nytta av stordriftsfördelar som de större kan.

De flesta apotek i glesbygd går bra, men det finns ett fåtal som inte kan bära sina egna kostnader – ett problem som flera av dem hade redan före omregleringen.

Vi bedömer att handelsmarginalen inte kan lösa det här eftersom handelsmarginalen är en generell ersättning till apoteken.

Apoteksmarknaden har ännu inte stabiliserats

Apoteksmarknaden fortsätter att utvecklas och vi kan förvänta oss förändringar. Vi räknar med att apotek kommer att läggas ned i överetablerade områden, exempelvis i storstäderna. Samtidigt kommer nya apotek att öppna på andra platser i landet. Det kan också förekomma att mindre aktörer stänger, att apotek slås ihop för att få stordriftsfördelar och att större apotekskedjor startar egen distributionsverksamhet för att få större kontroll över varukedjan.

Vi kommer att fortsätta att följa upp apoteksmarknaden och utvärdera även andra verktyg än handelsmarginalen för att fortsätta styra apoteksmarknaden mot reformens mål. Detta kommer vi att göra i dialog med Socialdepartementet och andra berörda.

Sidinformation


Senast uppdaterad
11 oktober 2023