Logotype. Gå till startsidan

Glesbygdsbidrag

Syftet med glesbygdsbidraget är att skapa förutsättningar för god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i hela landet.

Ansökningar om glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2021

Nu behandlas de 45 ansökningar som kommit in för verksamhetsåret 2021. Beslut om bidrag kommer att fattas under andra kvartalet 2022 efter det att samtliga ansökningar har prövats.

Förteckning över vilka apotek som ansökt

Ansökningar om glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2021

TLV har beslutat att bevilja glesbygdsbidrag till 44 av de 45 apotek som ansökt om glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2021. Drygt vartannat apotek som ansökt hade negativt rörelseresultat innan bidrag, men med bidrag är det knappt var femte apotek som fortfarande har negativt rörelseresultat.

(Med rörelseresultat avses rörelseresultat före räntor, skatter samt av- och nedskrivningar (EBITDA)).

Så fungerar Glesbygdsbidraget

Regeringen har ställt upp ett antal kriterier som ett apotek behöver uppfylla för att få bidrag för den period som ansökan avser. Apoteket ska:

  • vara placerat mer än tjugo kilometer från ett annat apotek
  • ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och femton miljoner kronor för verksamhetsåret
  • ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader

Det maximala bidraget ett apotek kan få är 715 000 kronor minus 4,5 procent av apotekets försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel.

För att ett enskilt apotek inte ska bli överkompenserat tas även hänsyn till apotekets totala lönsamhet. Om ett apoteks rörelsemarginal före av- och nedskrivningar för hela verksamheten överstiger 4 procent inklusive bidrag justeras bidraget ner till godkänd nivå.

Mer information om glesbygdbidraget

Av förordningen framgår också att apotek vars försäljningsintäkter av läkemedel inte överstiger 3 miljoner kronor ska apotekets lokaler varit öppna i genomsnitt minst 10 timmar per vecka alternativt apotek vars försäljningsintäkter av läkemedel överstiger 3 miljoner kronor ska apotekets lokaler ska ha varit öppna i genomsnitt minst 20 timmar per vecka.

Sidinformation


Senast uppdaterad
28 oktober 2022