Innehållet på sidan:

Glesbygdsbidrag

Syftet med glesbygdsbidraget är att skapa förutsättningar för god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i glesbygden.

Så fungerar glesbygdsbidraget

Regeringen har ställt upp ett antal kriterier som ett apotek behöver uppfylla för att få bidrag för den period som ansökan avser. Apoteket ska:

  • ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek,
  • ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och tio miljoner kronor för verksamhetsåret och
  • ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader.

Det maximala bidraget ett apotek kan få är 715 000 kronor minus 4,5 procent av apotekets försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel.

För att ett enskilt apotek inte ska bli överkompenserat tas även hänsyn till apotekets totala lönsamhet. Om ett apoteks rörelsemarginal före av- och nedskrivningar för hela verksamheten överstiger 4 procent inklusive bidrag justeras bidraget ner till godkänd nivå.

Mer information om kriterierna finns att läsa i förordning (2013:80) om apoteksstöd i glesbygd, se länk till höger på sidan.

Glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2016

TLV har beslutat att ge glesbygdsbidrag till 34 apotek för år 2016. Sammanlagt ansökte 35 apotek om glesbygdsbidrag, varav hälften hade negativt resultat innan bidrag. Inkluderas glesbygdsbidraget är det bara två apotek som har negativt resultat.

Via länk till höger på sidan finns en sammanställning över beslut om bidrag för 2016.

Uppföljning och utvärdering av glesbygdsbidrag

TLV konstaterade i en rapport från november 2015 att det nuvarande stödet till apotek i glesbygd är ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Stödet skapar förutsättningar för att patienter ska ha tillgång till läkemedel och apoteksservice samt är enkelt att administrera och innebär en rimlig kostnad för staten. Se rapport till höger.