Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Aimovig ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Aimovig (erenumab) som är en förebyggande behandling av migrän ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 1 januari 2019. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter med kronisk migrän som inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika förebyggande läkemedelsbehandlingar.

För att säkerställa att begränsningen till patienter med kronisk migrän följs och att behandlingen ges till de patienter som har störst behov kommer endast vissa läkare få skriva ut Aimovig med subvention.

Migrän karaktäriseras av en kraftig, ofta ensidig, pulserande huvudvärk, illamående, kräkningar, ljus- och ljudkänslighet. Det krävs ofta sängläge under attackerna. Migrän delas in i episodisk migrän och kronisk migrän. Kronisk migrän definieras i enlighet med den internationella klassifikationen ICHD-3 som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk.

Aimovig som innehåller substansen erenumab är en förebyggande behandling för patienter med migrän. Erenumab är en så kallad human monoklonal antikropp som verkar genom att blockera aktiviteten hos den så kallade CGRP-molekylen, som sätts i samband med migrän (CGRP står för kalcitoningenrelaterad peptid).

Erenumab har visats minska antalet migrändagar mer än behandling med placebo. I de kliniska studierna sågs få biverkningar och dessa var av lindrig eller måttlig allvarlighetsgrad.

För patienter med kronisk migrän som inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika förebyggande läkemedelsbehandlingar bedömer TLV att bästa stödjande behandling är det mest relevanta jämförelsealternativet. För dessa patienter bedömer TLV att kostnaden för Aimovig är rimlig i förhållande till nyttan som läkemedlet ger.

TLV anser att det är viktigt att effekten av Aimovig följs upp med en så kallad huvudvärksdagbok i enlighet med behandlingsrekommendationer.

Aimovig ingår endast i högkostnadsskyddet för patienter med kronisk migrän som inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika förebyggande läkemedelsbehandlingar. Aimovig subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.

Sidoöverenskommelse

TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Trepartsöverläggningarna har resulterat i att företaget och landstingen enats om att teckna en sidoöverenskommelse som utgör en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen medför att kostnaden för användning av Aimovig minskar.

Aimovig är föremål för ordnat införande i landstingen. Landstingens råd för nya terapier, NT-rådet, kommer att komma med en rekommendation om hur Aimovig ska användas i vården.

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2019.

Beslutet publiceras inom kort.

Sidinformation


Publicerad
14 december 2018