Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ändringar i tandvårdsstödet

Den 15 januari 2024 infördes ändringar i ersättningsregler, tillstånd och åtgärder för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket. Du kan läsa ändringarna i korthet längre ned i denna sida.

Du hittar de nya föreskrifterna HSLF-FS 2023:21 i PDF-format under ”Relaterad information”. Där kan du även beställa föreskrifterna i tryckt format via länk till Norstedts Juridik.

Remiss om föreslagna ändringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd till den 15 januari 2025

TLV har fortsatt att utreda inkomna förslag och synpunkter för att förbättra och förtydliga regelverket för det statliga tandvårdsstödet. En remiss med samtliga förslag om föreskriftsändringar till den 15 januari 2025 skickades ut den 05 mars med en svarstid som löper ut den 05 april.

Du hittar länk till remissen under ”Relaterad information” längst ned i denna sida.

Ändringar 15 januari 2024

Ändringarna som gäller från och med den 15 januari 2024 är i korthet följande:

 • En ny paragraf, 5 a §, tillförs föreskrifterna för att reglera vilka tandvårdsåtgärder som respektive specialitet kan använda med specialistreferenspris. Specialiteten för Orofacial Medicin tilldelas ytterligare åtgärder för kirurgiska behandlingar 401–406, 409, 410, 429 och 436 utöver de som ingår idag.
 • För att tydliggöra vilka behandlingar som är ersättningsberättigande och vilka som endast kan ge tandvårdsersättning genom utbyte särskiljs utbytesåtgärderna i egen bilaga.
 • Regel D.3 Kronregel skrivs om för att i stället beskriva vilken omfattning en skada eller tillstånd måste ha för att en krona ska vara ersättnings­berättigande. Ingen ändring i sak föreslås förutom att D.3 tillförs tillstånd för tand med infraocklusion.
 • I samband med ändrad kronregel D.3 tas ordet omfattande bort från samtliga tillstånd i 4000-serien för reparativ vård och tillstånd 4001, 4011, 4071, 4075, 4080 samt 4771 kan därför upphävas.
 • Ett nytt tillstånd 4022 Djup dentinkaries med risk för pulpaexponering som behandlas med selektiv eller stegvis exkavering tillförs. Behandlingar som avser selektiv exkavering, åtgärd i 700-serien, och stegvis exkavering, åtgärd 322, ska rapporteras med det nya tillståndet.
 • Tillstånd 4471 Bristande kontaktpunkt mellan två tänder ändras till att endast omfatta den tand som är restaurerad. Åtgärd 301 tillförs tillståndet. Kronterapi kan utföras inom tillstånd 4471 med utbytes­åtgärd.
 • Åtgärder för rotbehandling tillförs tillstånden 5071 Dysfunktionell ocklusion i samband med protetisk behandling … samt 5072 Dysfunktionell ocklusion som kräver protetisk korrektion …
 • Sju nya åtgärder 250, 251, 252, 350, 351, 352 samt 650 tillförs för distanskontakt via videolänk. Kraven för dessa åtgärder är att ett fysiskt besök för diagnostik gjorts inom samma ersättningsperiod och att behandlaren bedömt och dokumenterat att behandling i det individuella fallet är lämplig att utföra på distans.
 • Åtgärd 304 utökas för att även inbegripa långtidstemporära klinik­framställda hängande led som bondas till granntänder i en- eller tvåtandslucka.
 • Åtgärd 322 Stegvis exkavering tillförs en exspektansperiod på minst tre månader i enlighet med Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer.
 • Åtgärd 409 blir tilläggsåtgärd till alla operationsåtgärder när ytterligare lambåoperation görs samtidigt i en annan kvadrant.
 • Åtgärd 542 Apikal­kirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd upphävs som en följd av ändring i åtgärd 409.
 • Möjligheten att tillämpa åtgärd 405 för operativt avlägsnande av tänder i flera kvadranter tas bort med anledning av ändringen i åtgärd 409. Åtgärd 405 blir i stället en operationsåtgärd för dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden.
 • Restriktionen tas bort i åtgärder för benaugmentation 427, 428 och 431, avseende att de endast får användas av specialisttandläkare eller ST-tandläkare under utbildning.
 • Nya utbytesåtgärder 923 och 924 införs för behandling med skalfasader.
 • Regel E.8 justeras för att överensstämma med regel E.7 i att justering inom ett år är ersättningsberättigande också om implantat tagits bort i området för tandstödda proteser eller helproteser.
 • Terminologin anpassas till Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för tandvården. ”Information” i åtgärderna 201, 311 och 312 ändras till ”Rådgivande samtal”.

Övriga ändringar i föreskrifterna avser mindre förtydliganden och språkliga förbättringar så att innehållet i regelverket ska bli tydligare och enklare att tillämpa.

 • De nya föreskrifterna HSLF-FS 2023:21 som PDF
 • Ett programmeringsunderlag av de nya föreskrifterna med synlig ändringsmarkering

Observera att det är den tryckta versionen av föreskrifterna som gäller.

Omräkning av referenspriser till 2024

En omräkning av alla referenspriser har gjorts till den 15 januari 2024. Dessa finns både i föreskrifterna, HSLF-FS 2023:21, och i den separata förteckningen där även de dentala material som referenspriserna beräknats på framgår, se sidan Referenspriser Länk till annan webbplats..

Beloppsgränser

Beloppsgränserna i högkostnadsskyddet på 3 000 respektive 15 000 kronor är oförändrade även efter den 15 januari 2024.

Handboken och KUSP

En ny version av handboken (version 15.0) som innehåller nya delar relaterade till ändringarna som trädde i kraft den 15 januari 2024, finns publicerad här på webbplatsen, se länk till ”Handbok om tandvårdsstödet” i menyn. I samband med att de nya föreskrifterna trädde i kraft den 15 januari, publicerades även en ny version av kunskapsstödet, KUSP, på webbplatsen. KUSP innehåller alltid de gällande föreskrifterna, den gällande versionen av handboken samt besvarade frågor.

Sidinformation


Senast uppdaterad
6 mars 2024