Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

IL-17- och IL-23-hämmare kvarstår i högkostnadsskyddet med förändrade förmånsbegränsningar

TLV har omprövat subventionsbesluten för IL17- och IL-23-hämmare och beslutat om förändrade förmånsbegränsningar. Under omprövningen har några av företagen som marknadsför läkemedlen valt att skicka in prisändringsansökningar som medfört att priserna för vissa produkter har sänkts. Samtliga produkter ingår fortsatt i högkostnadsskyddet.

Bimzelx, Cosentyx, Ilumetri, Kyntheum, Skyrizi, Stelara, Talz och Tremfya är alla IL17- eller IL23-hämmare och används bland annat för behandling av plackpsoriasis och psoriasisartrit.

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk sjukdom som ger utslag på huden. Sjukdomen karaktäriseras av kraftig inflammation och hyperproliferation (allt för snabb tillväxt) av hudceller, vilket leder till fjällande, kliande, smärtsamma utslag som sällan läker spontant.

Omkring hälften av patienter med psoriasis drabbas av värk och ledbesvär och cirka hälften av dessa utvecklar inflammatorisk ledsjukdom – psoriasisartrit. Ledbesvären uppstår vanligen hos patienter som redan har hudengagemang men kan föregå eller uppstå samtidigt med hudsjukdom. IL-hämmare är biologiska läkemedel som hämmar verkningar av proteingruppen interleukiner. Detta motverkar inflammationen i kroppen vid psoriasis och andra inflammatoriska sjukdomar.

Förmånsbegränsningarna har tidigare skiljt sig åt mellan produkterna på grund av att förutsättningarna har varit olika vid respektive produkts subventionsbeslut. Alla produkter i omprövningen utom Stelara hade sedan tidigare begränsad subvention.

Sedan de tidigare fattade besluten om subvention har kostnaderna för alternativa behandlingar, framför allt TNF-hämmare, sänkts. TLV har därför genomfört en omprövning för dessa produkter i syfte att utreda om kostnaderna fortsatt är rimliga och för att se till att förmånsbegränsningarna är ändamålsenliga.

Under omprövningen har några av företagen som marknadsför läkemedlen valt att skicka in prisändringsansökningar som medfört att priserna för vissa produkter har sänkts. Efter omprövningen finns alla produkter fortfarande kvar i högkostnadsskyddet. Begränsningarna har ändrats och/eller förtydligats för samtliga produkter.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att subventionen för Bimzelx, Cosentyx, Ilumetri, Kyntheum, Skyrizi, Talz och Tremfya begränsas till behandling vid plackpsoriasis och psoriasisartrit, men bara om behandling med TNF-hämmare inte har gett tillräcklig effekt eller om det inte är lämpligt att behandla med TNF-hämmare.

Samt att Stelara subventioneras vid plackpsoriasis och psoriasisartrit bara för de patienter som redan har en pågående behandling med Stelara. För övriga indikationer subventioneras Stelara, endast om behandling med TNF-hämmare inte har gett tillräcklig effekt eller om det inte är lämpligt att behandla med TNF-hämmare.

Prissänkningarna som företagen har gjort under omprövningen leder till besparingar på cirka 15 miljoner kronor per år.

Beslutet gäller från den 21 september 2023 och prisändringarna träder i kraft den 2 oktober 2023.

Sidinformation


Publicerad
22 september 2023