Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomi

Hälsoekonomiska utvärderingar är ett verktyg för att bedöma kostnader och effekter i samband med resursanvändning inom vården. De gör det lättare att prioritera mellan möjliga alternativa behandlingar och insatser. Syftet är att få ut mesta möjliga hälsa för tillgängliga resurser.

Kostnadseffektivitet

I hälsoekonomiska utvärderingar jämförs två eller flera alternativa behandlingar. Beräkningarna kan till exempel beskriva om ett nytt läkemedel som är dyrare – men samtidigt bättre – än den etablerade behandlingen, är värd sitt pris. Resultatet anges vanligtvis i kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår, QALY. Om kostnaden per vunnen QALY understiger en viss nivå, då anses det nya läkemedlet vara kostnadseffektivt. Du kan läsa mer om hur kostnadseffektiviteten beräknas i dokumentet Introduktion till hälsoekonomisk utväredering nedan.

Hälsoekonomi - mesta möjliga hälsa för skattepengarna

TLV:s hälsoekonom Ellen Wolff berättar om hälsoekonomi i den här korta filmen.

TLV:s tillämpning av det samhällsekonomiska perspektivet

En beräkning om en behandling är kostnadseffektiv kan göras ur olika perspektiv. Ett hälso- och sjukvårdsperspektiv tar bara hänsyn till sådant som direkt påverkar patienten och sjukvården, medan ett samhällsekonomiskt perspektiv även inkluderar kostnader och effekter utanför sjukvården, exempelvis sådant som faller på kommunerna. TLV antar ett samhällsekonomiskt perspektiv i sina hälsoekonomiska utvärderingar.

Vissa behandlingar kan förbättra patienternas möjligheter att arbeta. Detta leder både till högre livskvalitet och till att ett ekonomiskt värde skapas genom att patienterna återgår i arbete.

TLV anser att effekten på livskvaliteten är självklar att ta med när nyttan av ett läkemedel ska bedömas. Traditionellt har TLV alltid tagit hänsyn även till det ekonomiska värdet av den extra produktion som sker när människor kan återgå i arbete. Men vi anser nu att det behövs en större försiktighet när sådana effekter vägs in, eftersom det finns risk för att grupper som står långt från arbetsmarknaden kan diskrimineras. Förändringen är ett resultat av den översyn som vi gjort av vår tillämpning av hälso- och sjukvårdens etiska plattform.

En sammanvägning avgör

Beslut som fattas inom hälso- och sjukvården görs efter en sammanvägning utifrån en etisk plattform med tre huvudprinciper:

  • Människovärde: Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.
  • Behov och solidaritet: Resurserna bör i första hand fördelas till de områden där behoven är störst.
  • Kostnadseffektivitet: Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör man eftersträva en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet.

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs)

QALYs (Quality Adjusted Life Years) används för att mäta de hälsoeffekterna som en behandling eller ett läkemedel medför.

Ett QALY är konstruerat så att ett levnadsår multipliceras med en livskvalitetsvikt mellan noll och ett, där noll motsvarar död och ett motsvarar full hälsa. En fördel med QALYs är att det fångar både livslängd och livskvalitet i ett och samma mått.

Sidinformation


Senast uppdaterad
25 maj 2023