Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Lunsumio vid behandling av follikulärt lymfom

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Lunsumio (mosunetuzumab) i monoterapi. Bedömningen avser behandling av vuxna patienter med recidiverande eller refraktärt follikulärt lymfom, det vill säga återfall i sjukdom efter behandling eller som är resistent mot tidigare behandlingar, och som har fått minst två tidigare behandlingar mot sin cancer.

Follikulärt lymfom är en lågmalign tumörsjukdom som utgår från immunsystemets B-celler.

Den aktiva substansen i Lunsumio är mosunetuzumab, en antikropp som känner igen och kan binda till två målproteiner samtidigt. Mosunetuzumab känner igen proteinet CD20, som finns på B-lymfocyter och även uttrycks på ytan av lymfomceller, och proteinet CD3 som uttrycks på ytan av T-celler. Mosunetuzumab sammanför T-cellerna, som tillhör kroppens immunsystem, med lymfomcellerna, vilket gör att T-cellerna aktiveras och kan döda lymfomcellerna.

Val av behandling vid återfall eller behandlingsresistent sjukdom påverkas av faktorer som till exempel tidigare behandling, behandlingssvar och eventuella biverkningar. Det finns flera kliniskt relevanta jämförelsealternativ. Jämförelsealternativ i den hälsoekonomiska analysen innefattar olika kemoterapikombinationer.

Basen för den aktuella hälsoekonomiska bedömningen utgörs av fas I/II-studien GO29781, där patienterna fick behandling med Lunsumio. Resultaten från fas II i denna studie har jämförts indirekt med data för patienter, behandlade enligt rutinsjukvård i USA (RWD-kohort från databasen Flatiron Health). Den indirekta jämförelsen visar en statistiskt signifikant effektfördel för Lunsumio avseende komplett behandlingssvar (CR) och total överlevnad (OS).

I TLV:s scenarioanalyser är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår cirka, 570 000 kronor, 910 000 kronor respektive 1,6 miljoner kronor vid jämförelse mot kemoterapi. Osäkerheten i resultaten bedöms som mycket hög och ligger främst i den indirekta jämförelsen som har använts i analysen som skattning av effekt i förhållande till kemoterapi/målinriktad behandling.

Den hälsoekonomiska bedömningen lämnas till NT-rådet för att användas som underlag för rekommendation till regionerna.

Sidinformation


Publicerad
17 maj 2024