Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Utvecklingsarbetets grund

TLV fattar beslut om att läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna utifrån en värdebaserad prissättning.

Det värdebaserade systemet ska stimulera till att patienter får tidig tillgång till effektiva och innovativa läkemedel under läkemedlens hela livscykel. Systemet ska i så stor utsträckning som möjligt bidra till bra och effektiva läkemedel för den enskilde, samtidigt som systemet också ska möjliggöra god kostnadskontroll i regionerna.

TLV beslutar om ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna och fastställer också inköpspris samt försäljningspris. Besluten utgår från
15 § förmånslagen där det bland annat framgår att ett receptbelagt läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna under förutsättning att kostnaderna för användning av läkemedlet framstår som rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter.

TLV:s bedömningar utgår från en etisk plattform med tre grundläggande principer:

  • Människovärdesprincipen - att vården ska respektera alla människors lika värde.
  • Behovs- och solidaritetsprincipen – att de som har de största medicinska behoven ska ha mer av vårdens resurser än andra patientgrupper.
  • Kostnadseffektivitetsprincipen – att kostnaderna för att använda ett läkemedel ska vara rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter.

TLV utvecklar den värdebaserade prissättningen

TLV har regeringens uppdrag att utveckla den värdebaserade prissättningen av läkemedel. Syftet är att skapa en mer dynamisk prissättning samt en mer kostnadseffektiv användning under produkternas hela livscykel. För att utveckla den värdebaserade prissättningen tillämpar TLV nya verktyg samt utvecklar de befintliga.

För att säkerställa kostnadseffektivitet över hela läkemedlets livscykel har den så kallade 15-årsregeln tillkommit. Regeln innebär att priserna på läkemedel som är äldre än 15 år från tidpunkten för marknadsgodkännande, sänks med 7,5 procent.

TLV:s utvecklingsarbete görs till stor del inom ramen för vidareutveckling av existerande arbetssätt, exempelvis genom hur subventionsbeslut utformas och hur omprövningar genomförs. Ytterligare ett exempel är genomförande av trepartsöverläggningar, det vill säga när TLV, regionerna och läkemedelsföretagen för en gemensam dialog kring ett ärende. En trepartsöverläggning innebär många möjligheter. Den kan bland annat resultera i en sidoöverenskommelse mellan regionerna och läkemedelsföretaget, vilken kan bli en del av TLV:s underlag för beslut.

Sidinformation


Senast uppdaterad
28 oktober 2022