Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Regeringsuppdrag

Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till TLV. Här finns de regeringsuppdrag som TLV har och som vi ska redovisa till regeringen.

Pågående regeringsuppdrag

TLV ska utveckla förutsättningar och verktyg för att stärka tillgången till läkemedel vid sällsynta hälsotillstånd inom nuvarande system. Utgångspunkten ska vara de förslag TLV lämnade i sitt tidigare regeringsuppdrag om läkemedel vid sällsynta hälsotillstånd, med särskilt fokus på hur patientantal och volym kan vägas in i bedömningen av den accepterade kostnaden för ett läkemedel. Resultatet ska vara utvecklade förhållningssätt och metoder och en konsekvensanalys av dessa. En slutredovisning ska lämnas till regeringen senast den 31 december 2024.

TLV ska ska tillsammans med Läkemedelsverket fortsätta arbetet med att utveckla och förbereda en försöksverksamhet med en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet. Myndigheterna ska också genomföra de förslag som myndigheterna lämnade i sin slutredovisning av det tidigare uppdraget om miljöpremien 2022.

Läs mer om det tidigare uppdraget nedan.

Läkemedelsverket ska fortsätta att utveckla kriterierna för miljöpremien och riktlinjerna för verifiering samt förbereda för hur ansökningar ska hanteras. I detta ingår att i dialog med TLV bland annat utreda gränsvärden för utsläpp av aktiv substans till vattenmiljön för icke-steroida anti-inflammatoriska medel (NSAID), könshormoner och antibiotika, samt att fortsätta utreda hur kriterierna för miljöpremien bäst ska konkretiseras. I uppdraget ingår också att ta fram tydlig kommunikation till berörda om systemet med miljöpremie.

Innan försöksverksamheten inleds ska TLV se över ersättningsnivån för miljöpremien. I dialog med Läkemedelsverket ska TLV också utreda i vilken utsträckning det får några marknadskonsekvenser om antibiotika inkluderas i försöksverksamheten.

TLV ska fortsätta att utreda frågan om undantag från takprisregler med anledning av miljöpremien, samt ta fram rutiner för den typen av undantag. Myndigheten ska också ta fram förslag på föreskrifter som reglerar ersättningsnivån för miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet.

Uppdraget ska genomföras i dialog med E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten. Både Läkemedelsverket och TLV ska slutredovisa uppdraget till regeringen senast 31 mars 2024.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska genomföra en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst som utförs på öppenvårdsapotek med syftet att bidra till en förbättrad läkemedelsanvändning. Försöksverksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i det förslag om ett så kallat policylabb som lämnas i myndighetens rapport med dnr S2018/04563. Uppdraget ska genomföras under en treårsperiod och redovisas i årliga rapporter med början 28 februari 2022. En slutredovisning ska lämnas till regeringen i december 2024.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska fördjupat analysera det så kallade takprissystemet, vilket är ett system för att skapa lägre och jämnare priser för utbytbara läkemedel. Analysen ska belysa behovet av anpassningar för att stärka tillgången till antibiotika inom det så kallade periodens vara-systemet.

TLV ska bland annat:

• analysera effekten på äldre antibiotika av de justeringar som är planerade av takprisnivåerna under 2023 och 2024

• föra dialog med berörda företag om effekten av de höjda takpriserna för äldre antibiotika på marknaden

• bedöma om ytterligare åtgärder behöver vidtas för att i ännu högre grad stärka tillgången till äldre antibiotika

Uppdraget ska genomföras i dialog med Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

TLV ska senast 14 juni 2024 delredovisa uppdraget och senast 31 december 2024 slutredovisa uppdraget till regeringen.

Läs mer om uppdraget på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om regeringsbeslut om förlängd tid för delredovisning av uppdraget Pdf, 500 kB, öppnas i nytt fönster.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, ska inom ramen för uppdraget öka patienters kunskap om tandvårdens skyldigheter och tandvårdspatientens rättigheter. TLV ska också öka patienternas möjligheter till välgrundade val genom att informera om tandpriskollen.se, tandvårdens referenspris samt vårdgivarnas prissättning.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska bland annat:

• öka patienters kunskap om tandvårdens skyldigheter och tandvårdspatientens rättigheter

• öka patienternas möjligheter till välgrundade val genom att informera om tandpriskollen.se, tandvårdens referenspris samt vårdgivarnas prissättning

• överväga riktade insatser för att nå alla grupper i befolkningen och stärka jämställdhet och jämlikhet inom tandvården

Under uppdraget ska TLV samtala med Försäkringskassan och Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Regioner, Vårdföretagarna, Privattandläkarna, regioner, kommuner, patient-, professions-, brukar- och anhörigorganisationer.

TLV ska senast 30 maj 2024 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.

Läs mer uppdraget på Regeringskansliets webbplats (PDF) Länk till annan webbplats.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska genomföra kostnadsdämpande åtgärder på läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna och samtidigt säkerställa prisdynamik och fortsatt god tillgång till läkemedel i Sverige. Åtgärderna bör leda till besparingar för staten eller regionerna på minst 800 miljoner kronor under fyra år, räknat från den 1 januari 2021. Besparingarna kan uppnås genom omprövningar och prisändringar, trepartsöverläggningar och sidoöverenskommelser. Besparingar i form av lägre pris (apotekens utförsäljningspris, AUP), ska uppgå till sammantaget minst 200 miljoner kronor. Uppdraget ska avrapporteras (i anslutning till TLV:s rapport Uppföljning av läkemedelskostnader) i juni år 2022, 2023 och 2024. En slutredovisning ska lämnas till regeringen senast 19 juni 2025.
Läs mer om långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor och särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas.

Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Regeringen ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TL V) i uppdrag att utveckla en metod för att genomföra mätningar av öppenvårdsapotekens direktexpedieringsgrad för läkemedel som omfattas av öppenvårdsapotekens tillhandahållandeskyldighet.

Med utgångspunkt i erfarenheterna från tidigare mätningar ska TLV analysera hur mätningarna bör utformas och genomföras för att ge en tydlig och tillförlitlig bild av hur öppenvårdsapoteken uppfyller målsättningen att expediera så många konsumenter som möjligt direkt. I uppdraget ingår att analysera hur direktexpedieringsgraden kan mätas på ett relevant sätt för apotekens e-handel.

TLV ska när uppdraget utförs samverka med apoteksbranschen och inhämta synpunkter från Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten och andra berörda aktörer.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 1 april 2024.

Regeringen ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att stödja Socialstyrelsen i myndighetens uppdrag att bedöma förutsättningarnaför ett införande av en nationell modell för riskbedömning inom tandvården. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2024.

TLV ska undersöka möjligheten att använda data från läkemedelsanvändning i klinisk vardag för att förbättra möjligheterna till uppföljning av läkemedel. Syftet är att utveckla verktyg och metoder för att kunna systematisera och analysera data i större utsträckning och fortsätta utvecklingen av verktyg för att kommunicera resultaten av analyserna. Uppdraget är en fortsättning på tidigare uppdrag kring data i klinisk vardag.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 1 maj 2024.

TLV ska löpande följa upp, prognostisera och redovisa besparingen som genereras av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och regioner ingår inom ramen för TLV:s ärendehandläggning för vissa läkemedel.

TLV:s prognos ska tillsammans med Socialstyrelsens prognos i fråga om läkemedelskostnader utgöra underlag för statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. Besparingen ska redovisas på aggregerad nivå.

TLV ska senast den 2 juni 2024 och den 17 november 2024 redovisa en helårsprognos av besparingen på nationell nivå baserat på vid tidpunkten tillgängligt utfall för 2024, samt ytterligare tre år. Redovisningen ska dessutom innehålla prognostiserad återbäring uppdelad per region under innevarande och nästkommande år baserat på tillgängligt utfall.

Därtill ska redovisningen innehålla en analys av läkemedelsmarknadens aktörers beteenden beträffande exempelvis vid vilken tidpunkt sidoöverenskommelser tecknas och upphör.

TLV ska senast den 11 januari 2025 redovisa beräknat utfall av återbäringarna för 2024. När uppdraget utförs ska TLV löpande samverka och utbyta information med Socialstyrelsen.

Redovisning av uppdraget ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2024 avseende TLV.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, ska genomföra hälsoekonomiska bedömningar av nya läkemedel som ska användas på klinik, utifrån förfrågningar från regioner, med fokus på l läkemedel som är avsedda att användas mot cancer.

TLV:s uppdrag är ett av två nya uppdrag som regeringen beslutat om för att vidareutveckla och förbättra cancervården och barncancervården.

En lägesbild över den nationella cancerstrategin ska tas fram och hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används för behandling av cancer ska genomföras.

  • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att ta fram en lägesbild över den nationella cancerstrategin och dess implementering.
  • TLV får i uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av nya läkemedel som ska användas för behandling av cancer.

TLV genomför redan idag hälsoekonomiska bedömningar i fråga om läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna och som rekvireras till slutenvården eller upphandlas av regionerna. I syfte att tillgängliggöra fler läkemedel för patienter med cancer ska fler läkemedel bedömas utifrån hälsoekonomiska aspekter

Uppdatering om förlängd tid för uppdraget att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av nya läkemedel med fokus på cancer: TLV ska i stället senast den 31 januari 2024 och den 31 januari 2025 delredovisa uppdraget till Regeringskansliet. Uppdraget slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 januari 2026.

TLV ska genomföra uppdraget i nära dialog med Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, som ska bidra med underlag och synpunkter utifrån sina ansvarsområden och pågående arbete med försörjningsberedskap.

Uppdraget innebär att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska:

  • analysera och lämna ändamålsenliga och kostnadseffektiva förslag på hur innehavare av godkännande för försäljning av läkemedel bör kompenseras för ökade kostnader om en lagstadgad skyldighet att lagerhålla vissa läkemedel införs,
  • lämna förslag på hur parallellimporterade läkemedel kan hanteras om en sådan lagerhållningsskyldighet införs,
  • analysera konsekvenserna av en eventuell lagerhållningsskyldighet för licensläkemedel och bedöma om det bör införas särskilda kriterier för att sådana läkemedel ska omfattas av skyldigheten,
  • bedöma om det finns skäl att justera utformningen av en eventuell lagerhållningsskyldighet jämfört med Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskaps (S 2018:09) förslag i delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19) med hänsyn till att läkemedel som till stor del upphandlas av regionerna kan ha stora variationer i försäljningsvolymer, och
  • lämna de författningsförslag som bedöms nödvändiga.

TLV ska senast 16 juni 2024 lämna en slutredovisning av uppdraget till regeringen.

TLV ska öka antalet omprövningar för att uppnå de kostnadsdämpande åtgärderna i myndighetens regeringsuppdrag kring besparingar. Uppdraget ska delredovisas i juni år 2023, 2024 och 2025 i anslutning till rapporteringen av uppdragen "Fortsatt uppföljning av läkemedelskostnader" och "Långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel".

Senast 19 juni 2026 ska TLV lämna en slutredovisning till regeringen.

Läs delrapporten "Kostnadsutveckling och långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel" Länk till annan webbplats. (15 juni 2023)

Slutrapporterade uppdrag 2023

TLV ska fortsätta arbetet med att utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel (ATMP). Myndigheten ska utgå från de förslag den lämnat i de två tidigare uppdragen Hälsoekonomiska bedömningar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för ATMP (S2020/04362 och S2021/04971).

Uppdraget redovisades till regeringen i september 2023.

TLV ska utreda hur en försöksverksamhet med samhällsbetald miljöpremie inom en begränsad del av periodens vara-systemet ska utformas. I detta ingår att utarbeta hur premien och utbetalningssystemet ska utformas, samt att beräkna premiens storlek. I arbetet ska TLV utgå från de bedömningskriterier som Läkemedelsverket föreslår inom ramen för sitt uppdrag. Systemet ska bygga på att E-hälsomyndigheten beräknar och betalar ut premien baserat på produkternas försäljning. TLV ska tillsammans med E-hälsomyndigheten utreda hur systemet med utbetalningar av miljöpremien till läkemedelsföretagen ska fungera. I detta ingår bland annat att utreda med vilken periodisering utbetalningen ska ske, samt att utreda hur informationen om vilka produkter som uppfyller kraven för att erhålla miljöpremien ska komma E-hälsomyndigheten tillhanda.

TLV lämnade en första delredovisning till regeringen i maj 2022 och en slutredovisning lämnades till regeringen i oktober 2022.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används mot covid-19. TLV ska också skapa en process för att på kort tid kunna göra hälsoekonomiska bedömningar. Denna process ska kunna användas under särskilda omständigheter som pandemier eller andra kriser. Uppdraget redovisades till regeringen i januari 2023.

TLV ska se över och bedöma kostnaderna för den del i de årliga överenskommelserna om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. som rör bidrag för vissa läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen, vissa överföringar av läkemedel till slutenvården och vissa överföringar av förbrukningsartiklar. Denna kostnad uppgår sedan ett antal år till drygt 1,6 miljarder kronor och syftet med översynen är att få en uppdatering av beloppet. Översynen ska utgöra underlag för arbetet med kommande överenskommelser för läkemedelsförmånerna som tecknas mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Uppdraget delredovisades till regeringen i juni 2023 och slutredovisades i oktober 2023.

TLV, Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten ska analysera och lämna förslag om utformningen av ett system med beredskapsapotek. Syftet är att tillgodose allmänhetens behov av läkemedel även under en fredstida krissituation, höjd beredskap eller krig.

Myndigheterna ska bland annat utgå från de förslag och analyser som redovisas i utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09). I uppdraget ingår också att undersöka hur beredskapsapotek kan hanteras med hänsyn till nationella och EU-rättsliga regler samt att göra en bedömning av konsekvenserna när det gäller effekter för konkurrens och tillgänglighet på apoteksmarknaden och kostnader för berörda aktörer.

Läs nyheten Beredskapsapotek ska säkerställa tillgången till läkemedel vid kris, 3 april 2023

Läs nyheten TLV lämnar förslag för att stärka krisberedskapen på hela apoteksmarknaden, 2 januari 2024

Slutrapporterade uppdrag 2022

TLV, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har fått i uppdrag att genom olika insatser stärka tillgången till äldre antibiotika.

Den första delen av uppdraget är en analys av vilka antibiotika som försvunnit från den svenska marknaden och som det fortfarande finns ett behov av, samt vilka antibiotika som nu finns på svenska marknaden som löper risk att försvinna. Uppdraget ska även belysa de mest betydande hindren som finns för marknadsinträde för äldre antibiotika, vilka orsaker som kan ligga bakom att äldre antibiotika tas bort från svenska marknaden samt hur olika möjliga stimulans-, ersättnings- och finansieringsmodeller kan utformas för att ge incitament att behålla äldre antibiotika på marknaden. Den andra delen av uppdraget handlar om att bedöma om det är möjligt att genomföra åtgärder för att öka incitamenten att behålla äldre antibiotika på den svenska marknaden eller återfå antibiotika som har försvunnit från marknaden och som är av särskilt medicinskt värde.

TLV ska utforma, sammanställa och publicera apoteksindikatorer utifrån det förslag som myndigheten lämnade i rapporten Indikatorer för att mäta öppenvårdsapotekens verksamhet (S2018/04563). Syftet med indikatorerna är att ge patienter ytterligare information för att kunna göra ett genomtänkt val av apotek, och därigenom ge öppenvårdsapoteken incitament att förbättra kvaliteten inom grunduppdraget. I en första redovisning ska myndigheten ha tagit fram de färdiga indikatorer som föreslås publiceras samt presentera en prototyp till hur dessa indikatorer ska komma att presenteras. I den slutliga redovisningen ska myndigheten ha publicerat de första indikatorerna på lämpligt sätt.

En delredovisning av uppdraget lämnades i oktober 2022 och en slutredovisning skulle ha lämnats till regeringen i oktober 2023.

I oktober 2022 föreslog TLV att uppdraget om apoteksindikatorer skulle avslutas.

TLV ska utveckla prognosen av besparingar från sidoöverenskommelser med syfte att som komplement till Socialstyrelsens prognos av läkemedelskostnader bidra till en samlad bild över läkemedelskostnaderna. TLV:s prognos ska tillsammans med Socialstyrelsens prognos utgöra underlag för att fördela återbäring mellan staten och regionerna, inom ramen för den överenskommelse om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. som tecknas mellan staten och SKR. Myndigheten ska utreda förutsättningarna att förlänga prognosen över dessa besparingar till att omfatta innevarande år samt ytterligare 3 år, samt utveckla en modell för detta. Särskilt ska eventuella konsekvenser i form av ändrade beteenden hos aktörer på läkemedelsmarknaden belysas. I detta arbete ska TLV samråda med Socialstyrelsen om samordning av metoder och utgångspunkter och avrapporteringstillfällen. TLV ska även ha dialog med SKR om arbetet.

En delredovisning av uppdraget ska till den del som avser förutsättningar att förlänga prognosen, lämnades till regeringen i april 2022 och en utvecklad prognos i oktober 2022.

Läs prognos 1, april 2022

Läs Långsiktig prognos av återbäringar från sidoöverenskommelser - slutrapport november 2022

Sidinformation


Senast uppdaterad
17 juni 2024