Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Så beslutar vi

TLV:s expertnämnd, Nämnden för läkemedelsförmåner, beslutar i de flesta fall om pris och subvention för läkemedel. När TLV avgör ett ärende utgår vi bland annat från grundläggande principer inom hälso- och sjukvården.

Nämnden för läkemedelsförmåner beslutar i de ärenden som rör subvention och pris för nya:

  • originalläkemedel
  • beredningsformer av tidigare subventionerade läkemedel

TLV:s generaldirektör beslutar om subvention av:

  • generiska läkemedel
  • licensläkemedel
  • parallellimporterade läkemedel
  • nya styrkor och förpackningar för tidigare subventionerade läkemedel
  • prishöjningar och prissänkningar

Grundläggande principer

TLV fattar sina beslut med utgångspunkt från lagen om läkemedelsförmåner samt hälso- och sjukvårdens övergripande mål om en god hälsa och en vård på lika villkor.

TLV tar hänsyn till tre grundläggande principer:

  • Människovärde: Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.
  • Behov och solidaritet: Resurserna bör i första hand fördelas till de områden där behoven är störst.
  • Kostnadseffektivitet: Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör man eftersträva en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet.

Innan TLV fattar beslut har regionerna rätt att ta del av företagets ansökan och vårt beslutsunderlag. Berört företag får också ta del av underlaget.

TLV använder sig av värdebaserad prissättning

Så här jobbar vi på TLV med hälsoekonomi

TLV väger nyttan mot kostnaden

TLV väger nyttan av ett läkemedel mot kostnaden. Alla positiva effekter på människors hälsa och livskvalitet ställs mot kostnaden. Det ska säkerställa att vi får en kostnadseffektiv användning av läkemedel. TLV väger också in principer om solidaritet och människors lika värde i våra beslut.

Sidinformation


Senast uppdaterad
24 maj 2023