Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Imfinzi vid icke-småcellig lungcancer hos vuxna

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Imfinzi (durvalumab). Kunskapsunderlaget bedömer Imfinzi vid stadium III icke- småcellig lungcancer (NSCLC) som har till syfte att motverka återfall hos vuxna patienter som har fått behandling med radiokemoterapi (strålbehandling i kombination med kemoterapi) i stadium III och vars sjukdom för tillfället är stabil.

Lungcancer är den fjärde vanligaste cancerformen och utgör den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i Sverige och i större delar av övriga västvärlden. Lokalt avancerad NSCLC definieras som kliniskt tumörstadium III. Gruppen utgör knappt 30 procent av patienter med nydiagnostiserad lungcancer.

Imfinzi är en human antikropp som hämmar PD-L1-proteinet och på så sätt blockerar interaktionen mellan PD-L1 och PD1 som i sin tur leder till förstärkt antitumörimmunsvar och ökad tumörcelldöd som följd.

TLV bedömer att det relevanta jämförelsealternativet till Imfinzi är att inte ge någon aktiv behandling. TLV bedömer tillståndets svårighetsgrad som mycket hög. När behandling med Imfinzi jämförs med att inte ge någon behandling för NSCLC-patienter i stadium III som har genomgått radiokemoterapi och har stabil sjukdom, uppskattar TLV att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår uppgår till drygt 850 000 kronor.

Osäkerheten i underlaget beror på avsaknaden av långsiktig data på överlevnaden hos patienter som får Imfinzi jämfört med de som inte får någon aktiv behandling.

Sidinformation


Publicerad
7 november 2018