Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Mylotarg vid akut myeloisk leukemi 

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Mylotarg (gemtuzumabozogamicin). Kunskapsunderlaget utvärderar Mylotarg som kombinationsbehandling med daunorubicin och cytarabin för behandling av patienter från 15 år och uppåt med tidigare obehandlad så kallad de novo CD33-positiv akut myeloisk leukemi (AML), med undantag för akut promyelocytleukemi (APL).

AML är en cancersjukdom som utgår från benmärgens blodbildande celler. TLV bedömer tillståndets svårighetsgrad som mycket hög.

För majoriteten av patienterna bedömer TLV att relevant jämförelsealternativ till behandling med Mylotarg i kombination med daunorubicin och cytarabin är att enbart behandla med daunorubicin och cytarabin. För patienter som har AML med en mutation i FLT3-genen bedömer TLV att Rydapt är ett relevant jämförelsealternativ.

I den kliniska studien ALFA-0701 visade Mylotarg, när det användes tillsammans med daunorubicin och cytarabin, statistisk signifikant fördel jämfört med enbart daunorubicin och cytarabin. Fördelen handlade om hur verksam den inledande behandlingen var samtidigt som patienterna inte fått återfall eller avlidit. I studien visades ingen statistiskt signifikant fördel för Mylotarg avseende överlevnad. En statistisk signifikant förbättrad överlevnad visades däremot i en metaanalys som gjordes över fem studier med Mylotarg.

Företagets pris för Mylotarg är cirka 70 000 kronor per injektionsflaska, 5 mg.

TLV bedömer att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för Mylotarg i kombination med daunorubicin och cytarabin jämfört med enbart daunorubicin och cytarabin är cirka 300 000 kronor. Den främsta osäkerheten i denna beräkning är om Mylotarg har effekt på överlevnad.

Kostnaden för tillägg av Rydapt till daunorubicin och cytarabin för FLT3-mutationspositiva patienter är lägre än motsvarande för Mylotarg. På grund av att det kliniska underlaget är för litet går det inte att dra någon slutsats om skillnad i effekt mellan Mylotarg och Rydapt.

Sidinformation


Publicerad
14 februari 2019