Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Opdivo i kombination med Yervoy vid första linjens behandling av njurcellscancer

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till regionerna för läkemedlet Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab). Kunskapsunderlaget bedömer Opdivo i kombination med Yervoy vid första linjens behandling av patienter med avancerad njurcellscancer.

TLV bedömer svårighetsgraden för tillståndet som mycket hög eftersom sjukdomen saknar bot och leder till en avsevärt förkortad livslängd med kraftigt försämrad livskvalitet.

TLV bedömer att Votrient (pazopanib) och Cabometyx (kabozantinib) är relevanta jämförelsealternativ.

Osäkerheten i den hälsoekonomiska analysen bedöms vara hög. Detta beror främst på osäkerheten kring hur länge patienter kommer behandlas med Opdivo. Det finns även en osäkerhet kring vilken effekt som behandling med Opdivo har efter den tid som har studerats i de kliniska studierna. Dessa har en betydande påverkan på kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår. När TLV inkluderar en stoppregel gällande när behandlingen med Opdivo avslutas, sjunker kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår.

TLV bedömer att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för Opdivo i kombination med Yervoy är cirka 1,25 miljoner kronor jämfört med Votrient och cirka 1,4 miljoner kronor jämfört med Cabometyx. Vid ett antagande att behandlingen avslutas 22 månader efter behandlingsstart är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår cirka 530 000 kronor jämfört med Votrient och cirka 300 000 kronor jämfört med Cabometyx.

Beslutet publiceras inom kort.

Sidinformation


Publicerad
27 maj 2019