Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Veklury för behandling av covid-19

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till NT-rådet för läkemedlet Veklury (remdesivir). Veklury används för behandling av coronavirussjukdom 2019 (covid-19) hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre som behöver syrgastillskott.

Remdesivir hämmar enzymet RNA-polymeras vilket gör att viruset inte kan föröka sig i kroppens celler. Infektionen stannar därmed av. TLV bedömer att remdesivir kommer att användas i tillägg till de andra befintliga behandlingar, till exempel syrgas och antikroppar (kallas nedan för standardbehandling).

De kliniska studierna har visat att hos covid-19-patienter som behöver syrgas, men inte behandlas i respirator, leder behandling med Veklury till en kortare sjukhusvistelse och att färre patienter behöver vårdas på intensivvårdsavdelning. TLV bedömer dock att det är osäkert hur mycket vårdtiden förkortas i svensk vård i dagsläget, eftersom vårdtiderna för covid-19-patienter generellt är kortare i Sverige än de var i studien.

I och med att vårdtiden kortas och att färre patienter behöver intensivvård ger behandling med Veklury en lägre kostnad för vården av patienterna. På grund av osäkerheterna i hur mycket vårdtiden kortas utgår TLV i sin hälsoekonomiska analys från två olika scenarioanalyser, som båda baseras på uppgifter om vårdtider för Covid-19-patienter från Socialstyrelsen och Svenska Intensivvårdsregistret.

I den första scenarioanalysen viktas antalet vårddagar ner för att stämma överens med svensk klinisk praxis, men Veklury antas fortfarande ha en effekt på vårdtiden. I denna scenarioanalys är Veklury i tillägg till standardbehandling kostnadsbesparande med 34 000 kronor per behandling. När de värden som ligger till grund för den första scenarioanalysen varieras är det enbart när inga patienter antas vårdas på intensivvårdsavdelning som resulterar i att behandling med Veklury ökar de totala vårdkostnaderna. När resterande värden som ligger till grund för den första scenarioanalysen varieras är Veklury kostnadsbesparande med mellan cirka 7000 och 49 000 kronor.

Den andra scenarioanalysen är en konservativ analys där TLV enbart antar att det finns en skillnad i andelen patienter som överförs till intensivvårdsavdelning, och ingen skillnad i vårdtid. I denna scenarioanalys är Veklury i tillägg till standardbehandling kostnadsbesparande med cirka 17 000 kronor per behandling.

Företaget har uppgett att de priser för Veklury som underlaget baseras på är omvandlade genom en valutakonvertering och att mindre variationer av priset kan förekomma över tid på grund av valutafluktuationer.

Sidinformation


Publicerad
21 oktober 2021