Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Evusheld vid prevention av covid-19

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning för läkemedlet Evusheld (tixagevimab/cilgavimab). Evusheld är ett virushämmande läkemedel som används förebyggande (preventivt) mot covid-19 hos vuxna och ungdomar med hög risk för allvarliga komplikationer.

Tixagevimab tillsammans med cilgavimab binder till det så kallade spikproteinet på SARS-CoV 2 vilket hindrar viruset att infektera celler. TLV bedömer att tixagevimab/cilgavimab kommer att användas som tillägg till bästa understödjande vård.

TLV anser att dubbel dosering av Evusheld, som ges var sjätte månad, ger en minskad risk i virusvarianterna BA.4 och BA.5. Det går i linje med den riskminsking som noterats för den grupp som har ökad risk för att inte svara på covid-19 vaccination och som ingått i den kliniska studien PROVENT. I nationella vårdprogrammet för covid-19 är det också den patientgrupp där Evusheld är rekommenderad att användas till.

I TLV:s analyser uppgår kostnaden per vunnet QALY för Evusheld till cirka 3,1 miljoner kronor respektive cirka 1,1 miljoner kronor. Scenarioanalyserna skiljer varandra åt avseende doseringen och därmed läkemedelskostnaden.

TLV:s analyser visar också att det finns osäkerheter i resultaten när det gäller Evushelds effekt mot kommande varianter av covid-19. TLV anser baserat på det underlag företaget har kommit in med att Evushelds effekt måste utvärderas för ett år i taget. TLV har också identifierat att det är svårt att uppskatta infektionsrisken.

Sidinformation


Publicerad
11 november 2022