Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Keytruda i kombination med Lenvima vid endometriecancer

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för Keytruda i kombination med lenvatinib (Lenvima). Utredningen gäller behandling av spridd eller återfallen endometriecancer (livmoderkroppscancer) hos vuxna patienter med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling, oavsett behandlingslinje, och som inte går att operera eller stråla.

Endometriecancer är den vanligaste gynekologiska tumörformen i Sverige och den sjätte vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Medianåldern vid insjuknande är 71 år. Endometriecancer är en cancerform med förhållandevis god prognos eftersom den vanligtvis upptäcks innan den är spridd. Patienter med återfall har sämre prognos. För de patienter som återfaller i sin sjukdom och som tidigare har behandlats med platinainnehållande cellgifter är Keytruda i kombination med lenvatinib ett behandlingsalternativ.

Keytruda med den aktiva substansen pembrolizumab verkar genom att förmå kroppens immunförsvar att angripa cancercellerna. Behandling med kombinationen Keytruda och lenvatinib, som är en så kallad receptortyrosinkinashämmare, blir den hämmande effekten på tumörtillväxten högre än vid behandling med respektive läkemedel var för sig. Behandling med Keytruda i kombination med lenvatinib syftar till att förlänga tiden till dess sjukdomen förvärras och därmed förlänga livslängden. Idag behandlas patienter som återfallit efter tidigare behandling med platinabaserade cellgifter vanligen med platinabaserade cellgifter igen om det gått mer än ett halvår sedan den förra behandlingen. Vissa patienter som inte kan behandlas med platinabaserade cellgifter behandlas med läkemedlet pegylerat liposomalt doxorubicin. Patienter som har en genetisk instabilitet eller ett defekt reparationssystem som är viktigt vid celldelning, behandlas med läkemedlet Jemperli.

Behandlingseffekten av Keytruda i kombination med lenvatinib har undersökts i en klinisk studie som fortfarande pågår. Baserat på denna studie bedömer TLV att det är rimligt att anta att Keytruda i kombination med lenvatinib har bättre effekt när det gäller hur länge patienten lever utan att sjukdomen förvärras samt hur länge patienten lever totalt sett jämfört med en av de behandlingar som används idag, pegylerat liposomalt doxorubicin. TLV kan dock, utifrån företagets underlag, inte bedöma hur effekten av Keytruda i kombination med lenvatinib förhåller sig till de andra behandlingar som används idag, platinumbaserad behandling och Jemperli.

I TLV:s grundscenario är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår cirka 1,65 miljoner kronor jämfört med pegylerat liposomalt doxorubicin. Osäkerheten i resultaten bedöms som hög och ligger främst i skattningen av hur länge patienter behandlade med Keytruda i kombination med Lenvima lever.

Sidinformation


Publicerad
31 januari 2023