Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Polivy vid obehandlat diffust storcelligt B-cellslymfom

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Polivy. Bedömningen gäller för Polivy i kombination med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednison (pola-R-CHP) i första behandlingslinjen för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL).

DLBCL ingår i sjukdomsgruppen lymfom innefattande cancer i lymfocyter.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till pola-R-CHP är läkemedelskombinationen rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin och prednison (R-CHOP).

I en studie har klinisk effektfördel i vissa utfallsmått visats för behandling av tidigare obehandlat DLBCL med pola-R-CHP jämfört med R-CHOP.

Läkemedelspriset för Polivy i denna utvärdering är 22 885,15 kr för 30 mg och 106 797,38 kr för 140 mg. Doseringen och därmed kostnaden är beroende av patients vikt.

Osäkerheten i analysen finns främst i att tidshorisonten omfattar patientens livstid medan data över hur länge patienten lever utan att sjukdomen förvärras och data över överlevnad är begränsad till som mest fyra år.

I TLV:s grundscenario är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 6 miljoner kronor för pola-R-CHP jämfört med R-CHOP vid behandling i första linjen vid ovan nämnda förpackningspris.

Sidinformation


Publicerad
27 mars 2023