Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Minjuvi vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för Minjuvi (tafasitamab) i kombination med lenalidomid och följt av ensam behandling med Minjuvi. Behandlingen gäller vuxna patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL).

DLBCL är en elakartad tumörsjukdom som utgår från en grupp celler kallade B-lymfocyter. I Sverige insjuknar omkring 500-600 patienter varje år. Med nuvarande tillgängliga behandlingar är prognosen ofta god och många patienter blir botade. En del patienter får dock återfall eller svarar inte på behandling och för de som inte kan genomgå cellgiftsbehandling följt av stamcellstransplantation är prognosen dålig.

Minjuvi används för behandling av vuxna patienter med DLBCL vid återfall eller om patienten inte svarat på tidigare behandling och som inte är lämpad för behandling med stamcellstransplantation där patientens egna friska blodstamceller ersätter den sjuka benmärgen.

Minjuvi innehåller den aktiva substansen tafasitamab, som är en antikropp som riktar sig mot ett protein som heter CD19, som finns på ytan av B-lymfocyter. Vid bindning till CD19 stimuleras immunsystemet att angripa och döda B-lymfocyterna. Läkemedelskombinationerna rituximab, gemcitabin och oxaliplatin (R-GemOx) samt polatuzumab vedotin, bendamustin och rituximab (Pola-BR) används idag inom samma användningsområde som Minjuvi i kombination med lenalidomid är godkänt för.

Därför bedömer TLV att R-GemOx och Pola-BR utgör relevanta jämförelsealternativ till Minjuvi i kombination med lenalidomid.

Det finns inga direkt jämförande studier mellan Minjuvi i kombination med lenalidomid och aktuella jämförelsealternativ. Indirekta jämförelser visar att patienter som behandlas med Minjuvi i kombination med lenalidomid lever längre innan sjukdomen förvärras och att patienters totala överlevnadstid är längre jämfört med patienter som får R-GemOx eller Pola-BR.

I TLV:s scenarioanalyser är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår mellan cirka 1,9 och 2,9 miljoner kronor jämfört med R-GemOx och mellan cirka 2,3 och 3,9 miljoner kronor jämfört med Pola-BR. Osäkerheten i resultaten bedöms som mycket hög och ligger främst i skattningen av effekten i förhållande till dagens behandlingsalternativ.

Sidinformation


Publicerad
28 april 2023