Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Rybrevant vid behandling av icke-småcellig lungcancer

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för Rybrevant (amivantamab) som ensam behandling av vuxna med framskriden icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med så kallad EGFR exon 20 instertionsmutation vars sjukdom har fortskridit efter tidigare behandling med platinumbaserad cellgiftsbehandling.

NSCLC är den vanligaste formen av lungcancer, och aktiverande mutationer i EGFR påvisas hos 10–15 procent av alla patienter med NSCLC. En mycket ovanlig EGFR-mutation är exon 20 insertions. Med den behandling som används idag har patienter med denna mutationsform en dålig prognos.

Rybrevant är en målinriktad behandling som riktar sig mot proteinerna epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR)- och (mesenkymal epitelövergånsfaktor (MET)- på cancercellernas yta. När läkemedlet sätter sig fast vid dessa kan det hjälpa till att bromsa eller stoppa lungcancern från att växa.

Docetaxel som är en icke-platinumbaserad cellgiftsbehandling samt immunterapierna Opdivo, Tecentriq och Keytruda, används idag inom samma användningsområde som Rybrevant är godkänt för. TLV bedömer därför att dessa läkemedel utgör relevanta jämförelsealternativ till Rybrevant i den hälsoekonomiska utvärderingen.

Det finns inga direkt jämförande studier mellan Rybrevant och jämförelsealternativen. Indirekta jämförelser indikerar att patienter som behandlas med Rybrevant lever längre innan sjukdomen förvärras och att patienters totala överlevnadstid är längre jämfört med patienter som får docetaxel eller immunterapi. Effektstorleken är svårvärderad och förenad med mycket höga osäkerheter.

I TLV:s scenarioanalyser är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår cirka 1,2 respektive 1,3 miljoner kronor vid jämförelse mot immunterapi och 2 respektive 2,5 miljoner kronor vid jämförelse mot docetaxel. Osäkerheten i resultaten bedöms som mycket hög och ligger främst i skattningen av effekten i förhållande till dagens behandlingsalternativ.

Sidinformation


Publicerad
19 februari 2024