Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Breyanzi vid behandling av en aggressiv tumörsjukdom, Diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för Breyanzi (lisokabtagen-maraleucel). Utvärderingen omfattar behandling av vuxna patienter som har fått återfall i sjukdomen inom 12 månader efter avslutad behandling, eller som är resistent mot, första linjens kemoimmunterapi. Underlaget inkluderar också utvärdering av behandling vid återfall eller resistent sjukdom efter två eller flera linjers behandling.

I Sverige insjuknar cirka 600 individer årligen i DLBCL. DLBCL är en högmalign och snabbväxande tumörsjukdom som utgår från B-lymfocyter, en typ av vita blodkroppar, som tumöromvandlats.

Breyanzi är en behandling som ges vid ett tillfälle. Breyanzi tillverkas av patientens egna T-lymfocyter som modifierats genetiskt i laboratorium till att känna igen tumörceller. Cellerna som Breyanzi består av uttrycker en så kallad anti-CD19-specifik chimär antigenreceptor (CAR).

Val av behandling vid återfall i sjukdomen eller resistent sjukdom påverkas av faktorer så som ålder, andra sjukdomsdiagnoser och vilken behandling patienten fått tidigare. Från rådet för nya terapier (NT-rådet) finns rekommendation om att CAR-T-cellsbehandlingen Yescarta kan användas för behandling av vuxna patienter med återfall eller resistent DLBCL.

TLV bedömer att Yescarta utgör det relevanta jämförelsealternativet till Breyanzi för samtliga patientgrupper som omfattas av utvärderingen. Utifrån befintligt underlag bedöms det inte finnas evidens för att någon av behandlingarna är överlägsen den andra avseende effekt vid behandling av återfall eller resistent DLBCL. TLV betraktar därför effekten av Breyanzi och Yescarta som jämförbar i den hälsoekonomiska analysen.

TLV:s hälsoekonomiska analys baseras på en kostnadsjämförelse där enbart läkemedelskostnader inkluderas. Övriga behandlingskostnader antas vara samma för båda behandlingarna. Vid en jämförelse av läkemedelskostnad mellan Breyanzi och Yescarta är kostnaden för Breyanzi högre.

Yescarta har ett avtalat pris som omfattas av sekretess. Det innebär att den faktiska skillnaden i kostnad mellan behandlingarna är större än vad som anges i TLV:s kostnadsjämförelse.

Den hälsoekonomiska bedömningen lämnas till NT-rådet för att användas som underlag för rekommendation till regionerna.

Sidinformation


Publicerad
15 mars 2024