Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Abrysvo för vaccinering mot luftvägsviruset RSV

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för vaccinet Abrysvo (RSV prefusion-F-protein, subgrupp A och B). Bedömningen avser vaccinering mot luftvägsviruset RSV för de grupper som inkluderas i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

RSV, respiratoriskt syncytievirus, är ett vanligt förekommande luftvägsvirus som orsakar akut luftvägsinfektion och förekommer i återkommande epidemier. RSV överförs genom direkt och indirekt kontaktsmitta och genom droppsmitta. Behandlingen av sjukdomen är i första hand symtomatisk och understödjande. Genomgången infektion ger inte bestående skydd.

Under sommaren 2023 godkändes två nya vaccin mot RSV för personer 60 år och äldre, Abrysvo och Arexvy. Under september 2023 rekommenderade Folkhälsomyndigheten vaccinering mot RSV för personer 75 år och äldre och personer 60 år och äldre med sjukdomar, diagnoser eller tillstånd som kan leda till en ökad risk för allvarlig RSV-infektion.

Det finns i dagsläget inga andra läkemedel eller vaccin som förebygger RSV-infektion bland äldre personer. Mot bakgrund av detta bedömer TLV att ingen preventiv behandling utgör relevant jämförelsealternativ till Abrysvo.

Abrysvo verkar genom att ”lära” immunsystemet hur det ska skydda kroppen mot en sjukdom. När en person får vaccinet uppfattar immunsystemet virusproteinerna som främmande och bildar försvar mot dem. Om personen som vaccinerats kommer i kontakt med viruset känner immunsystemet igen virusproteinerna och kan angripa dem.

Vaccinering med Abrysvo har visats effektivt när det gäller att förebygga nedre luftvägssjukdom orsakad av RSV hos vuxna från 60 års ålder jämfört med placebo i kliniska studier. Utvärderingen av vaccinets skyddseffekt utfördes vid slutet av den första RSV-säsongen efter studiens start. Uppföljningsstudier visar att skyddseffekten kvarstår, men med lägre skyddseffekt, efter den andra RSV-säsongen.

I TLV:s grundscenario är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår cirka 107 000 kronor. TLV identifierar flera osäkerheter i underlaget, bland annat kring RSV-relaterat vårdbehov och hur länge vaccineffekten består. I känslighetsanalyser där dessa osäkerheter varieras uppskattar TLV att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår ligger inom ett spann mellan cirka 47 000 och 556 000 kronor.

Den hälsoekonomiska bedömningen lämnas till NT-rådet för att användas som underlag för rekommendation till regionerna.

Sidinformation


Publicerad
18 juni 2024