Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xolair ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

TLV har omprövat subventionen för Xolair vid indikationen kronisk spontan urtikaria (nässelutslag). Omprövningen innebär att Xolair subventioneras med en begränsning till patienter med svår allergisk astma samt för patienter med svår kronisk spontan urtikaria som inte uppnått fullgod effekt med hög dos antihistamin och leukotrienantagonist.

Xolair beviljades generell subvention 2006. Vid det tillfället hade läkemedlet enbart indikation som tilläggsbehandling för bättre kontroll av svår, allergisk astma. Sedan dess har Xolair fått en ny indikation godkänd, som tilläggsbehandling vid behandling av kronisk spontan urtikaria. Därför har denna omprövning endast undersökt Xolair för indikationen kronisk spontan urtikaria.

Motivering

Kronisk spontan urtikaria definieras som i stort sett daglig förekomst av nässelutslag/urtikariella kvaddlar och klåda under minst sex veckor utan känd orsak.

Kliniska studier visar att tillägg av Xolair hos patienter som står på standardbehandling har betydande bättre effekt på urtikariasymtom jämfört med ingen tilläggsbehandling. Standardbehandling motsvarar höga doser antihistamin och leukotrienantagonist.

Företaget har jämfört relationen mellan kostnad och effekt hos patienter som står på standardbehandling och Xolair med patienter som enbart står på standardbehandling. Behandling med tillägg av Xolair innebär en högre andel som svarar på behandling samt färre behandlingsavbrott jämfört med enbart standardbehandling. För svår urtikaria bedöms relationen mellan kostnad och effekt vara rimlig. För måttlig urtikaria bedöms kostnaderna för Xolair vara för hög i förhållande till dess nytta.

För svår, allergisk astma har TLV redan i tidigare beslut 2006 bedömt kostnaderna för Xolair som rimliga. Mot denna bakgrund beslutar TLV att Xolair ska subventioneras med en begränsning till patienter med svår allergisk astma samt för patienter med svår kronisk spontan urtikaria som inte uppnått fullgod effekt med hög dos antihistamin och leukotrienantagonist.

Beslutet fattades den 27 oktober 2016.

Begränsningen träder ikraft den 2 december 2016.

Sidinformation


Publicerad
31 oktober 2016