Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

2022 års uppföljning av apoteksmarknadens utveckling

Apotekens e-handel driver fortfarande tillväxten på apoteksmarknaden. Försäljning via öppenvårdsapotek uppgick totalt till cirka 51,5 miljarder kronor 2021. Försäljningstillväxten var knappt två procent vilket var den lägsta försäljningstillväxten sedan 2015.

De låga tillväxttalen bedöms bland annat vara en effekt av uppskjuten vård och uteblivna säsongsbundna infektioner. Den påbörjade kanalförskjutningen från fysiska apotek till e-handel har också påskyndats som följd, viket påverkar marknadsstrukturen, tillgänglighet samt lönsamhet.

Kanalförskjutning

Åren 2020 och 2021 skedde all försäljningstillväxt i e-handeln, vars marknadsandel under 2021 nådde 20 procent av det totala värdet, cirka 10 miljarder, och 28 procent av volymen. Tillväxten i värde för e-handelskanalen var 20 procent under 2021 medan fysiska apotek hade nolltillväxt. Tillväxten för e-handlade apoteksvaror ökade också under första halvåret 2022. Fortfarande sker merparten av all försäljning via fysiska apotek.

– Vi ser tydligt att covid-19-pandemin bidragit till att e-handeln ökat sina marknadsandelar även under 2021, säger Gunilla Rönnholm, enhetschef på TLV.

Apotekens omsättning och bruttovinst ökar

Öppenvårdsapotekens samlade bruttoresultat fortsätter att öka och uppgick 2021 till 12,6 miljarder kronor, vilket är 700 miljoner kronor mer än 2020. Trots ökningen i bruttoresultat fortsätter apotekens sammanlagda rörelseresultat att minska över tid, något som kan bero på fortsatt konkurrens, konkurrens om kvalificerad personal samt ökade investeringar i och utveckling av exempelvis e-handel. Den minskande lönsamheten tillsammans med tillväxten i e-handel kan leda till att apotek behöver se över sina butiksnät.

– Vi har redan sett ett samgående på marknaden vilket också förväntas leda till en översyn av apoteksnäten, säger Gunilla Rönnholm.

Det finns även en ökad spridning inom apoteksaktörernas rörelseresultat. Mellan de sex största aktörerna, det vill säga Apotea, Apoteket, Apotek Hjärtat, Apoteksgruppen, Kronans Apotek, samt Lloyds Apotek, skiljer det upp till sex procentenheter mellan den högsta och lägsta rörelsemarginalen. De relativt nyetablerade renodlade e-handelsaktörerna har en betydligt lägre rörelsemarginal.

Konsolidering på apoteksmarknaden

De två största aktörerna på apoteksmarknaden är Apoteket och Apotek Hjärtat som båda innehar cirka 30 procent vardera av marknaden i värde. I oktober 2022 genomfördes ett samgående mellan aktörerna Apoteksgruppen och Kronans Apotek. Den nya aktören blir den tredje största på marknaden till omsättning och störst till antalet apotek. Aktören har också en uttalad ambition att hitta kostnadseffektiviseringar och utveckla e-handel.

Antalet fysiska apotek är fortfarande strax över 1 400. Varken öppethållande eller antalet fysiska apotek har minskat i någon betydande omfattning under första halvåret 2022.

Marknadsandelar 2021 innan och efter samgående mellan Apoteksgruppen och Kronans apotek. Baserat på omsättning.

Marknadsandelar 2021 innan och efter samgående mellan Apoteksgruppen och Kronans apotek. Baserat på omsättning. Källa: Aktörernas årsredovisningar och TLV:s sammanställningar.

TLV ska fortsatt följa marknadsutvecklingen

Utifrån de resultat som framkommer i denna uppföljning finns det förutsättningar för en fortsatt god tillgänglighet till läkemedel och kvalificerad rådgivning. TLV ser inte att det finns skäl att ändra handelsmarginalens nivå i dagsläget.

– Det finns anledning för TLV att fortsättningsvis nära följa utvecklingen på apoteksmarknaden, bland annat med anledning av den nuvarande kostnadsutvecklingen på flera håll i samhället, säger Gunilla Rönnholm.

Bakgrund

TLV, följer utvecklingen på apoteksmarknaden i syfte att säkerställa att förutsättningarna finns för att nå de mål som riksdagen har beslutat. Uppföljningen sker mot bakgrund av myndighetens uppdrag att fastställa apotekens handelsmarginal för förmånsberättigade läkemedel och andra varor.

TLV har sedan 2016 genomfört årliga uppföljningar av apoteksmarknadens utveckling av bland annat tillgänglighet, service och lönsamhet på apoteksmarknaden samt annan försäljningsstatistik. Den årliga prognos över kommande års ekonomiska utveckling, tillsammans med annan information, tjänar som underlag för bedömning om en översyn av apotekens handelsmarginal är aktuell och i så fall även indikera tidpunkt och hur omfattande en sådan översyn bör vara.

Den senaste översynen av handelsmarginalen genomfördes 2021 och resulterade i ett beslut om att höja den extra ersättning som apoteken får för expediering av läkemedel i periodens vara-systemet. Beslutet trädde i kraft 1 januari 2022 för att sedan börja tillämpas 1 februari 2022.

Sidinformation


Senast uppdaterad
1 november 2022