Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomiska bedömningar och rapporter klinikläkemedel

Efter förfrågan från NT-rådet tar TLV fram hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel.

När TLV får en förfrågan från NT-rådet kontaktar TLV berört företag och frågar om de vill bidra med hälsoekonomiskt underlag. Om företaget bekräftar att de avser att inkomma med underlag hamnar läkemedlet under "Planerade hälsoekonomiska bedömningar" nedan. När TLV sedan får in underlaget från företaget och påbörjar den hälsoekonomiska utvärderingen flyttas läkemedlet till "Pågående hälsoekonomiska bedömningar". När TLV är klar med den hälsoekonomiska bedömningen skickas denna till NT-rådet och företaget för att därefter publiceras under ”Avslutade hälsoekonomiska bedömningar”.

TLV har i uppdrag av regeringen att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av utvalda läkemedel som används inom slutenvården.

Uppdraget sker i samverkan med Rådet för nya terapier, NT-rådet, som är en expertgrupp inom Sveriges kommuner och regioner, SKR. Inom uppdraget fattar TLV inte några beslut om läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna.Under de senaste åren har antalet beställningar från NT-rådet om hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel ökat och rådet har signalerat att behovet troligtvis kommer fortsätta öka, inte minst med tanke på att allt fler cancerläkemedel och avancerade terapier, ATMP, förväntas bli godkända.

Efter förfrågan från NT-rådet tar TLV fram hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel. De hälsoekonomiska bedömningarna är avsedda att användas som stöd för NT-rådets rekommendation till regionerna rörande användning. Syftet med nationellt ordnat införande av nya läkemedel är att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig läkemedelsanvändning för alla patienter i hela landet.

 • Donanemab vid behandling av Alzheimers sjukdom
 • Oxlumo (lumasiran) vid behandling av primär hyperoxaluri typ 1
 • Padcev i kombination med Keytruda (enfortumab vedotin + pembrolizumab) vid behandling av urotelialcancer i första linjen
 • Syfovre (intravitreal pegcetakoplan) vid geografisk atrofi sekundärt till åldersberoende makuladegeneration (AMD)
 • Qalsody (tofersen), vid behandling av ALS
 • Upstaza (eladokagen-exuparvovek) vid behandling av AADC-brist
 • Enjaymo (Sutimlimab) vid behandling av köldhemolys
 • Enhertu (trastuzumab deruxtekan) vid behandling av HER-2-positiv magsäckscancer och cancer i gastroesofagala övergången
 • Lecanemab vid behandling av alzheimers sjukdom
 • Rystiggo (rozanolixizumab) vid behandling av myastenia gravis
 • Keytruda (pembrolizumab) i kombination med strålbehandling samt efterföljande adjuvant behandling vid behandling av högrisk, lokalt avancerad cervixcancer
 • Carvykti (ciltakabtagen-autoleucel) vid behandling av recidiverande och refraktärt multipelt myelom i andra linjen
 • Vyloy (zolbetuximab) vid behandling av lokalt avancerat eller metastaserat adenocarcinom i magsäcken och övre magmunnen

 • Tepkinly (epkoritamab) vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom
 • Trodelvy (Sacituzumab-govitekan) vid behandling av inoperabel eller metastaserande HR-positiv, HER2-negativ bröstcancer
 • Columvi (glofitamab) för behandling av recidiverande eller refraktärt diffust storcelligt B‑cellslymfom
 • Ebvallo (Tabelekleucel) vid behandling av EBV-associerat post-transplantation lymfoproliferativ sjukdom
 • Evkeeza vid behandling av homozygot familjär hyperkolesterolemi
 • Opdualag (relatlimab + nivolumab) vid behandling av malignt melanom
 • Zynlonta (lonkastuximabtesirin) vid behandling av relapserande eller refraktärt DLBCL och höggradigt B-cellslymfom (HGBL)
 • Roctavian (Valoktokogen-roxaparvovek) vid behandling av hemofili A
 • Vyvgart (efgartigimod alfa), vid behandling av generaliserad myastenia gravis
 • Talvey (talkvetamab) vid behandling av recidiverande och refraktärt multipelt myelom som har fått minst 3 tidigare terapier och som har uppvisat sjukdomsprogression vid den senaste behandlingen
 • Arexvy (respiratoriskt syncytialt virus prefusion-F-protein, recombinant) vid aktiv immunisering av personer från 60 år och äldre för att förebygga nedre luftvägssjukdom orsakad av RS-virus

Sortera efter år:
 • Publicerad 18 juni 2024

  Hälsoekonomisk bedömning av Abrysvo för vaccinering mot luftvägsviruset RSV

  TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för vaccinet Abrysvo (RSV prefusion-F-protein, subgrupp A och B). Bedömningen avser vaccinering mot luftvägsviruset RSV för de grupper som inkluderas i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Publicerad 29 maj 2024

  Hälsoekonomisk bedömning av Reblozyl vid behandling av transfusionsberoende anemi vid MDS

  TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Reblozyl (luspatercept) som används vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av myelodysplastiska syndrom (MDS). Bedömningen avser behandling av vuxna patienter med lägre risk MDS som visat otillräcklig respons eller inte är lämpade för behandling med erytopoietin (EPO).

 • Publicerad 17 maj 2024

  Hälsoekonomisk bedömning av Lunsumio vid behandling av follikulärt lymfom

  TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Lunsumio (mosunetuzumab) i monoterapi. Bedömningen avser behandling av vuxna patienter med recidiverande eller refraktärt follikulärt lymfom, det vill säga återfall i sjukdom efter behandling eller som är resistent mot tidigare behandlingar, och som har fått minst två tidigare behandlingar mot sin cancer.

 • Publicerad 26 april 2024

  Hälsoekonomisk bedömning av Tecartus vid behandling av akut lymfatisk leukemi

  TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt underlag till regionerna för CAR-T-cellbehandlingen med läkemedlet Tecartus (brexukabtagen autoleucel) vid behandling av akut lymfatisk leukemi.

 • Publicerad 15 mars 2024

  Hälsoekonomisk bedömning av Breyanzi vid behandling av en aggressiv tumörsjukdom, Diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

  TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för Breyanzi (lisokabtagen-maraleucel). Utvärderingen omfattar behandling av vuxna patienter som har fått återfall i sjukdomen inom 12 månader efter avslutad behandling, eller som är resistent mot, första linjens kemoimmunterapi. Underlaget inkluderar också utvärdering av behandling vid återfall eller resistent sjukdom efter två eller flera linjers behandling.

 • Publicerad 14 mars 2024

  Hälsoekonomisk bedömning av Imfinzi i kombination med kemoterapierna gemcitabin och cisplatin vid gallvägscancer

  TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna av Imfinzi (durvalumab) i kombination med gemcitabin och cisplatin. Bedömningen avser första linjens behandling av vuxna patienter med gallvägscancer som inte går att operera eller när cancern har spridit sig.

 • Publicerad 29 februari 2024

  Hälsoekonomisk bedömning av Kymriah vid behandling av follikulärt lymfom

  TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Kymriah (tisagenlekleucel) vid follikulärt lymfom. Bedömningen gäller behandling av vuxna patienter som fått återfall i sjukdomen efter minst två tidigare behandlingar eller är resistenta mot tidigare givna behandlingar.

 • Publicerad 19 februari 2024

  Hälsoekonomisk bedömning av Rybrevant vid behandling av icke-småcellig lungcancer

  TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för Rybrevant (amivantamab) som ensam behandling av vuxna med framskriden icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med så kallad EGFR exon 20 instertionsmutation vars sjukdom har fortskridit efter tidigare behandling med platinumbaserad cellgiftsbehandling.

 • Publicerad 12 februari 2024

  Hälsoekonomisk bedömning av Imjudo i kombination med Imfinzi vid levercellscancer

  TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna av Imjudo (tremelimumab) i kombination med Imfinzi (durvalumab). Bedömningen avser behandling av vuxna patienter med avancerad levercellscancer som tidigare inte fått någon behandling för sin avancerade sjukdom.

 • Sidinformation


  Senast uppdaterad
  13 maj 2024