Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

29 september 2022

Nystart och en återkommande fråga

Vi förbereder för försök nummer två, har flyttat till nya lokaler och svarar på en återkommande fråga.

Försök med läkemedelssamtal startar i november

Planeringen inför starten av det andra försöket med en farmaceutisk tjänst, Apotekens Läkemedelssamtal, pågår nu för fullt. Tjänsten innebär att farmaceuter på apotek erbjuder två coachande samtal till patienter (kunder) som är nyinsatta på statiner mot höga blodfetter, med syftet att förbättra läkemedelsanvändningen.

Farmaceuter är generellt sett bra på att ge information och stöd om hur man till exempel ska komma ihåg att ta sitt läkemedel. Fokus i den utbildning som tagits fram är därför främst kring hur farmaceuter kan hjälpa patienterna att öka motivationen att ta läkemedlet.

Utbildningen har tagits fram av apoteksbranschen och tillhandahålls genom Läkemedelsakademins lärplattform. Kardiologen Lennart Nilsson i Linköping har bistått i framtagandet av utbildningen, som också innehåller delar om hjärt-kärlsjukdom och behandlingen med statiner.

Utifrån förståelse om patientens motivation och praktiska förutsättningar att ta läkemedlet anpassas farmaceutens stöd. För att öka motivationen hjälper det oftast inte att berätta hur viktigt det är att ta sitt läkemedel för att slippa sjukdomssymtom och förebygga mer allvarliga händelser i framtiden, utan patienten behöver själv komma fram till det. Farmaceuten ställer därför öppna frågor i samtalet så att patienten får chans att utveckla sina tankar om behandlingen och komma på lösningar som fungerar. Om patienten saknar viktig kunskap om läkemedlet och syftet med behandlingen, kompletterar farmaceuten med information utifrån patientens behov.

Försöket med Läkemedelssamtal bygger vidare på erfarenheter från det första försöket med inhalationsvägledning från i våras och på internationella erfarenheter. Försöket utvärderas av forskare vid Uppsala universitet som nu har fått Etikprövningsmyndighetens godkännande för de studier som ska genomföras. Utvärderingen följer de krav som TLV beskrivit i delrapport 1 Länk till annan webbplats..

Hur gick första försöket med Inhalationsvägledning?

Sju apoteksaktörer (cirka 150 apotek) deltog i försöket med tjänsten inhalationsvägledning och cirka 7 900 tjänster genomfördes. Resultatet sammanställs nu på branschnivå och presenteras inom kort.

En återkommande fråga

Vi får ibland frågan om inte rådgivning redan idag ingår i apotekens grunduppdrag? Varför ska det offentliga betala extra för det via farmaceutiska tjänster?

Vårt svar är att, jo, individanpassad rådgivning ingår i apotekens grunduppdrag. Läkemedels-verket kontrollerar att apoteken lever upp till rådgivningsskyldigheten. I genomsnitt ägnas det dock inte så mycket tid åt rådgivning per kund och den kan variera mycket. Rådgivningen är också styrd utifrån kundens önskemål.

Generellt kan rådgivning på apotek delas in i två typer:

  1. fokus på säkerhet och riktighet, det vill säga information som är av särskild betydelse att undvika fel i läkemedelsanvändningen, till exempel ta läkemedlet vid fel tillfälle eller på fel sätt, tillsammans med andra läkemedel som inte ska tas samtidigt, förvaras felaktigt eller på annat sätt hantera läkemedlet så att kvaliteten försämras.
  2. fokus på att förbättra läkemedelsbehandlingen (inte bara genom att undvika fel), till exempel insatser som ökar motivationen hos patienten att påbörja och fullfölja behandlingen, rådgivning som hjälper patienten att passa in läkemedel i vardagen på ett optimalt sätt, tips om hur man enklast kommer ihåg att ta läkemedel, tips om hur man ser till att ha tillräckligt med läkemedel hemma eller på resa, råd och stöd om vad som kan vara bra att ta upp med sin läkare.

Vi bedömer att det endast är rådgivning av typ 1 som ingår i apotekens grunduppdrag, även om rådgivning av typ 2 också genomförs på apotek idag.

Vad skiljer en farmaceutisk tjänst från den rådgivning som redan finns idag? Jo, en farmaceutisk tjänst innebär en eller flera aktiviteter som genom standardisering ger patienten nytta och värde på ett likvärdigt sätt. Det kan vara en

  • annan nytta än vad som är avsedd att uppnå inom grunduppdraget, till exempel rådgivning av typ 2 ovan.
  • större nytta än den som ges inom grunduppdraget, genom att metoden i tjänsten ger bättre effekt på läkemedelsanvändningen än den information eller rådgivning som normalt ingår i grunduppdraget. I tjänsten Inhalationsvägledning interagerar patienten med farmaceuten och visar sin inhalationsteknik och i tjänsten Läkemedelssamtal är samtalsmetoden coachande rådgivning, vilket normalt inte sker inom grunduppdraget.

Genom effektiva farmaceutiska tjänster kan apotekens bidrag till god och säker läkemedelsanvändning öka eftersom rådgivningen totalt sett utvecklas och ökar, utöver det som redan görs inom grunduppdraget.

Nytt kontor med nya arbetssätt

Vi har också startat höstterminen med att ses mer på jobbet i nya och bättre anpassade lokaler. TLV har nämligen flyttat kontoret tvärsöver gatan på Kungsholmen i Stockholm. Vi jobbar numera i aktivitetsbaserat kontor med många olika typer av arbetsplatser som vi väljer utifrån vilket arbete vi ska utföra. Här på bilden har vi möte på en av våra ljusa terrasser mot ett atrium.

Projektgruppen som jobbar med farmaceutiska tjänster är från vänster Anna Montgomery (apotekare/projektledare), Jonas Nilsson (hälsoekonom), Sarah Snyder (jurist) och Linn Orgård (apotekare). I teamet finns även analytikern Per Hortlund som distansjobbade just idag.

Projektgruppen som jobbar med farmaceutiska tjänster är från vänster Anna Montgomery (apotekare/projektledare), Jonas Nilsson (hälsoekonom), Sarah Snyder (jurist) och Linn Orgård (apotekare). I teamet finns även analytikern Per Hortlund som distansjobbade just idag.

Hälsning i höstsol,

//Anna Montgomery, projektledare

Sidinformation


Publicerad
29 september 2022