Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

14 juni 2023

Försommaren – när allt ska hända!

Maj och juni är årets mest intensiva period och det gäller även policylabbet för farmaceutiska tjänster. Det sex månader långa försöket med tjänsten Apotekens läkemedelssamtal går nu in i de allra sista veckorna. Parallellt har vi tagit fram ett första utkast på regelverk, träffat vår rådgivande expertgrupp, pratat arbetssätt i policylabb på Vinnova-seminarium och dessutom samverkat inom Norden både med myndighetskollegor och forskare.

Nya regler för farmaceutiska tjänster

I vårt uppdrag ligger att ta fram regler för en framtida verksamhet med farmaceutiska tjänster som ersätts offentligt. Reglerna ska vara enkla, smidiga och bygga på redan fungerande strukturer. Vår jurist i projektgruppen, Sarah Snyder, har ledartröjan i regelutvecklingsarbetet, men vi tar också hjälp av apoteksbranschen och våra systermyndigheter som berörs av nya regler. Ett första utkast till en förordning finns nu, men reglerna ska utvecklas, putsas på och konsekvenserna av dem ska analyseras innan det är klart.

Expertgruppen fick tycka till om Inhalationsvägledning

I mitten av maj träffade vi vår rådgivande expertgrupp som består av representanter från 18 olika organisationer. Det är patienter, hälso- och sjukvård, läkare, sjuksköterskor och farmaceuter, akademin, våra systermyndigheter och läkemedelsföretagen.

Ett syfte med det digitala stormötet var att samla in synpunkter om fördelar och utmaningar med att införa tjänsten inhalationsvägledning på apotek med offentlig finansiering i enlighet med TLV:s förslag i vår andra delrapport Länk till annan webbplats.. Vi fick bland annat följande synpunkter från gruppen:

Positiva konsekvenser

  • Om fler patienter får hjälp till bättre inhalationsteknik, får de sannolikt bättre effekt av sina läkemedel och mår därmed bättre i sin astma eller KOL. Det kan leda till bättre livskvalitet och effekter på samhällsnivå, såsom färre besök i sjukvården och mindre sjukfrånvaro.
  • Bra att fler professioner och fler aktörer än idag bidrar till läkemedelsanvändningen, eftersom det finns utmaningar med bemanningen i hälso- och sjukvården.
  • Inhalationsvägledning på apotek är en avgränsad och billig åtgärd, som ger en god effekt eftersom många blir hjälpta i sin inhalationsteknik.

Utmaningar

  • Hur säkerställs att inhalationsvägledning erbjuds på ett jämlikt sätt över hela landet och till alla som behöver stöd i användningen av inhalatorer?
  • Frågor kring möjligheter för farmaceuter att kommunicera med behandlingsansvarig läkare och eventuella konsekvenser av det.
  • Frågor kring TLV:s krav på visad effekt för offentlig finansiering av inhalationsvägledning.

Expertgruppens perspektiv och synpunkter är en viktig del av arbetet i policylabbet och hjälper oss att leverera så bra som möjligt till vår uppdragsgivare.

Om erfarenheter av policylabb i Vinnovas rapport och seminarium

TLV har fått stöd av Vinnova för att jobba med uppdraget om farmaceutiska tjänster på ett lite annorlunda sätt än vi gjort tidigare i regeringsuppdrag – nämligen som policylabb. Vinnovas stöd till oss har varit en del av ett regeringsuppdrag att stödja offentliga aktörers arbete med regel- och policyutveckling.

I samband med att Vinnova lämnade sin slutrapport Länk till annan webbplats. i uppdraget till regeringen, anordnades ett välbesökt och inspirerande seminarium med talare från många olika organisationer. Bland andra delade vår generaldirektör Agneta Karlsson med sig av sina reflektioner över arbetssättet utifrån sitt övergripande myndighetsperspektiv och jag berättade om några erfarenheter från policylabbet. Se gärna seminariet i efterhand via den här länken Länk till annan webbplats., det var verkligen intressant!

Nordiskt erfarenhetsutbyte i två olika forum

I ett nordiskt och internationellt perspektiv har Sverige inte kommit lika långt i utveckling och utvärdering av farmaceutiska tjänster på apotek, så vi har mycket att lära av våra kollegor i såväl myndighets- som forskarvärlden i andra länder. Under den senaste tiden har vi deltagit i två nordiska forum:

  • WGEMA (Nordic Council Working Group on Exchange of information and Experience in the Medicines Arena), där TLV deltar tillsammans med övriga nordiska läkemedelsmyndigheter i ett samverkansprogram. Vi sågs i ett hybridmöte från Reykjavik för att dela erfarenheter om utvecklingen av apoteksmarknaderna i de nordiska länderna. En punkt på agendan var diskussion om innehållet i den norska statliga utredningen om apoteken som nyligen presenterats, Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig NOU 2023:2. Länk till annan webbplats.
  • Nordic Social Pharmacy Conference i Tromsö Länk till annan webbplats., där forskare från i stort sett alla universitet som bedriver samhällsfarmaceutisk forskning i Norden, Skottland och Baltikum deltog. Aktuella projekt med fokus på bland annat farmaceutiska tjänster, farmaceuters roll och kommunikation med förskrivare, farmaceutisk utbildning och klinisk farmaci presenterades och diskuterades. Mycket inspirerande!
Tromsö, på 70 grader nord, där försommaren kämpar på lite till.  Foto: Anna Montgomery

Tromsö, på 70 grader nord, där försommaren kämpar på lite till. Foto: Anna Montgomery

Glad sommar!

önskar Anna Montgomery, projektledare

Sidinformation


Publicerad
14 juni 2023