Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

05 oktober 2023

Försöket med apotekens läkemedelssamtal är nu avslutat

Försök nummer två med farmaceutisk tjänst är nu avslutat och vi avvaktar utvärderingen som genomförs av Uppsala universitet. Vi har fortsatt vår samverkan med E-hälsomyndigheten om framtida datainsamling som grund för ersättning till apoteken för genomförda farmaceutiska tjänster. Dessutom har jag presenterat vårt arbetssätt i policylabb för farmaceutiska tjänster på den farmaceutiska världskongressen FIP (International Pharmaceutical Federation).

Stor variation mellan apotek när försöket med läkemedelssamtal sammanställs

Försöket med Apotekens Läkemedelssamtal har pågått mellan november 2022 och juni 2023. Farmaceuter på totalt 141 apotek över hela landet har utbildats för att genomföra tjänsten, som riktats till kunder som är nyinsatta på statiner mot höga blodfetter. Det är cirka 550 farmaceuter som har fullföljt utbildningen och ytterligare cirka 150 som påbörjat utbildningen, men som inte fullföljt av olika skäl, till exempel att de har bytt arbetsplats.

Tjänsten innebär att kunden erbjuds två samtal med en farmaceut. I samtalen ska patienten få stöd i läkemedelsanvändningen och svar på funderingar kring medicinen och vinsten med den förebyggande behandlingen. Farmaceuterna ger råd som kan underlätta medicineringen för att patienten ska få full effekt av läkemedlet och öka sin hälsovinst.

Preliminära uppgifter från apoteksbranschen visar att det har varit totalt knappt 2 300 kunder som erbjöds tjänsten. Drygt hälften av dem (cirka 1 200) tackade ja till erbjudandet och fick det första samtalet. Av dem fick sedan över 80 procent (cirka 975) även det andra samtalet.

För att kunna följa upp om tjänsten påverkar patienternas läkemedelsanvändning har även en kontrollgrupp rekryterats. Patienterna i den gruppen har också nyligen startat behandling med statiner, men får i stället standardservice på apotek. Det är 58 apotek som nu under hösten fortsätter att rekrytera patienter till kontrollgruppen, för att ge uppföljningsstudien ett tillräckligt stort underlag för en jämförelse.

Effekterna av tjänsten utvärderas i flera olika vetenskapliga studier av forskare vid Uppsala universitet. Resultatet väntas bli klart under andra halvan av 2024.

Apoteksbranschen sammanställer också erfarenheterna från försöket. Redan nu kan konstateras att det är stor variation mellan apoteken i antalet utförda tjänster. Det beror sannolikt på att patienter som fått ett recept med statiner oftare hämtar ut dessa på apotek i anslutning till vård- eller hälsocentraler, och inte lika frekvent kommer till andra typer av apotek. Det är intressant att titta vidare på inför en fortsättning för att få så bra utväxling som möjligt på insatsen.

Samverkan med E-hälsomyndigheten om dokumentation av farmaceutiska tjänster

I vårt uppdrag ingår att ta fram ett regelverk för farmaceutiska tjänster och en modell för ersättning och utbetalning till apoteken för tjänsterna. Vi har beskrivit i delrapport 2 Pdf, 1 MB. en handläggningsprocess, där apoteken rapporterar in utförda tjänster till E-hälsomyndigheten, som därefter förser TLV med ett underlag att göra utbetalningar utifrån. Vi har även föreslagit ett kontrollsystem för att hindra fusk och felaktigt nyttjande av ersättningen. Detta förslag bearbetar vi nu vidare.

Vårt önskemål i delrapport 2 var också att regeringen skulle ge E-hälsomyndigheten ett uppdrag att utforma ett förslag till centralt register för farmaceutiska tjänster. Ett sådant uppdrag har dock inte beslutats om ännu. Vi på TLV fortsätter dock att utreda förutsättningarna för handläggningsprocess och regelverk så långt vi kan, men med viss samverkan med Ehälsomyndigheten. Vi kommer lämna ett förslag på det fortsatta arbetet för att kunna implementera farmaceutiska tjänster med ersättning om regeringen fattar ett sådant beslut. Vi ser att det bästa på sikt är att uppgifter om utförda farmaceutiska tjänster ingår i nationella läkemedelslistan.

Om farmaceutiska tjänster och policylabbet på farmaceuternas världskongress

I slutet av september hölls den farmaceutiska världskongressen, FIP, i Brisbane, Australien. Där deltog drygt 2000 farmaceuter från många länder. Temat var Pharmacy building a sustainable future for healthcare – Aligning goals to 2030.

Många föredragshållare började med att konstatera att människor blir allt äldre och att fler sjukdomar kan behandlas med nya läkemedel. Det gör att vi kommer ha en större andel medborgare som använder läkemedel jämfört med idag, samtidigt som vi har en brist på läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal som ska utföra vården. Det är en samhällsutmaning som finns på många håll i världen. På konferensen gavs dock en mängd exempel på farmaceutiska tjänster från bland annat Storbritannien, Irland och Australien som kompletterar och bidrar till hälso- och sjukvården på ett klokt sätt. Kanada är det land i världen där apoteksfarmaceuter, sedan ungefär 20 år tillbaka, är en integrerad del av primärvården. Ett flertal smarta möjligheter till digitalisering presenterades också för att stödja en god och säker läkemedelsanvändning.

Ett apotek i Brisbane, som i sin ”clinic” erbjuder en rad tjänster, t ex läkemedelsgenomgång, influensavaccinering och olika typer av hälsokontroller till specifika patientgrupper.

Ett apotek i Brisbane, som i sin ”clinic” erbjuder en rad tjänster, t ex läkemedelsgenomgång, influensavaccinering och olika typer av hälsokontroller till specifika patientgrupper.

Från Norge presenterades resultat av en pilotstudie där apoteken genomfört tjänsten Medisinstart, som motsvarar Apotekens Läkemedelssamtal hos oss, till diabetiker.

Hilde Ariansen, Norges Apoteksförening/Apokus vid postern om tjänsten Medisinstart för patienter med typ-2 diabetes på FIP-kongressen i Brisbane.

Hilde Ariansen, Norges Apoteksförening/Apokus vid postern om tjänsten Medisinstart för patienter med typ-2 diabetes på FIP-kongressen i Brisbane.

Vårt arbetssätt i policylabbet i regeringsuppdraget för farmaceutiska tjänster, som vi startade 2021 med stöd av Vinnova, är spännande och intressant ur ett internationellt perspektiv. Och som projektledare var jag inbjuden till FIP-konferensen för att hålla en presentation om vårt arbetssätt i policylabbet, och delta i ett efterföljande panelsamtal med intresserade frågor från åhörarna.

// Anna Montgomery, projektledare

Sidinformation


Publicerad
5 oktober 2023